Mens folk protesterer på det sterkeste mot nedleggelser av sykehjem og barnehager, velger det politiske flertallet å overse innbyggernes interesser totalt.

Samtidig som kommunen ønsker å gjøre seg attraktiv for nye innbyggere, og særlig yngre familier, legger de altså ned institusjoner som nettopp kan bidra til at folk ønsker å flytte hit.

Ledende politikere har uttalt at driftskostnadene må skjæres ned og at hver stein er snudd for å finne hvor det kan spares.

Det betenkelige er at de tar fra de svakeste uten å snu de nærmeste steinene, nemlig altfor høye lederlønninger og altfor mange stillinger i administrasjonen. Mens kommunen stort sett befinner seg i bunnsjiktet i sammenligning med andre kommuner, er de i toppsjiktet hva angår leder- og ordførerlønn.

LES OGSÅ:

Advarer etter skrekkmåned: – Altfor høye tall

Her burde man lett kunne spart store summer. En konsekvens av de fleste kommunesammenslåingene, er at antall ansatte i kommuneadministrasjonene har vokst kraftig. Det samme ser man i Danmark, 10 år etter at gjennomførte sin kommunereform. Nå har danskene satt i gang en «Nærhedsreform» for å bøte på skadene og gjenopprette lokaldemokratiene.

Det som skulle bli så mye bedre for folk i Nedre Eiker har blitt vesentlig dårligere. Høyere driftskostnader, større administrasjon og svak styring fører til at både barnehager og sykehjem legges ned, mens salg av kommunale eiendommer og redusert vedlikehold av kommunale arenaer og friarealer skal bidra til å redusere kostnadsnivået. Terskelen for sykehjemsplass foreslås å bli høyere.

Folk flest vil heller bo hjemme, sier lederen for Hovedutvalget for helse-sosial og omsorg, og avslører at han ikke har den minste kunnskap om demens og andre aldersbetingede lidelser.

LES OGSÅ:

Torunn (67) ble truffet av toget: – Det er ikke til å tro at det gikk så bra

Foreningen «For Nedre Eiker» mener at nok er nok, og at politikerne snart må forstå at gjenoppretting av de gamle kommunegrensene er eneste fremtidsrettede vei å gå. Utfordringen er at det bare er politikerne som kan avgjøre dette, samtidig som noen av dem ser ut til å ha liten forståelse for innbyggernes behov og hva som må til for å skape levedyktige og effektive kommuner.

Foreningenen har igangsatt en «Min Sak»-aksjon på Internett for å få flest mulige innbyggersignaturer til kampen for å oppløse «nye» Drammen og gjenskape lokaldemokratiet i Nedre Eiker, og gjerne Svelvik også om svelvikingene ønsker det.

Kanskje også folk i tidligere Drammen har innsett at nåværende kommunekonstruksjon vanskelig kan ivareta innbyggernes interesser på en tilfredsstillende måte.

«Min Sak» er en ordning i regjeringens regi som forplikter kommunestyrene til å behandle slike saker når saken har fått tilstrekkelige signaturer. Vi håper at mange støtter aksjonen slik at politikerne virkelig føler presset når de må behandle saken som de er lovpålagte til å gjøre.

LES OGSÅ: