Drammen er sangens og sommerens by
og minner den litt om Florens,
er halve æren for dette ry Bragernesåsens,
elvens og fjordens.

Overstående dikt er skrevet av Hermann Wildensvey som en hyllest til Drammen og byens omegn. Drammens ry som en naturskjønn og trivelig by har variert mye siden Herman Wildenvey skrev dette diktet i forrige århundre. Fra å være en fabrikkby som reisende fra Oslo bare kjørte gjennom på vei til Sørlandet, har byen gradvis fått et bedre omdømme.

Etter å ha sanert gamle fabrikkbygninger, renset vannet i Drammenselva og anlagt trivelige grøntområder langs elvebredden, fremstår byen i en helt annen drakt.

Kommunestyret har satt seg som mål at Drammen kommune skal bli Norges grønneste kommune.

En av fordelene ved å bo i Drammen er at det er forholdsvis kort vei til marka som omkranser byen. Mange drammensere fremhever at nærheten til marka er en viktig grunn til at de trives her. Som tidligere styreleder i Drammen og omegn Turistforening (DOT) har jeg gjennom mange år vært opptatt av å tilrettelegge for at folk skal bruke marka i nærområdene rundt byen vår. Mange forbinder kanskje Turistforeningen med det å gå lange turer i fjellet, men Turistforeningens filosofi er at rent helsemessig er hyppige, korte turer i nærområdene av vel så stor betydning.

Som ivrig skautraver på stier og turveier gjennom mange år, har jeg registrert at det stadig er flere turgåere som tar turen fra Drafnkollen og Inntakstdammen innover på Strømsåsen. Dette gjelder sommer som vinter.

LES OGSÅ

For rundt 25 år siden dukket det opp flere forslag om å opparbeide byggetomter i skogsområdene både på bragernessiden og strømsøsiden. Dette førte til at naturverngruppa i DOT begynte å arbeide for å innføre en forpliktende markagrense etter mønster av den som ble innført i Oslomarka. Kommunestyrepolitikerne mente imidlertid at dette var lite aktuelt for Drammen fordi en hadde vedtatt at den videre utbyggingen skulle skje gjennom fortetting av sentrumsnære områder. Dette prinsippet har man nå tydeligvis forlatt.

Når kommunen nå foreslår å bygge ned LNF-områder i skogen ovenfor Galterud skole, Inntakstdammen og Drafnkollen, virker dette noe underlig i forhold til målsettingen om å bli Norges grønneste kommune. Et LFN-område defineres som et landbruks, natur og friluftsområde hvor det ikke er tillatt med annen bygge og anleggsvirksomhet enn den som har direkte tilknytning til landbruk eller stedbunden næring.

LES OGSÅ

For øvrig må det bemerkes at det er et variert dyreliv innenfor det planlagte utbyggingsområdet. Sammen med ekorn, hare, rev og grevling finnes det en fast rådyrstamme her. For noen år siden fant jeg et hodeløst rådyr som var tatt av en gaupe.

I det siste året har området hatt jevnlig besøk av et ravnepar, mens det tidligere også gikk et rugdetrekk over området. Både Fjell barneskole og Galterud ungdomsskole bruker området i forbindelse med undervisningsopplegg for sine elever,

I et fremtidsperspektiv er jeg bekymret for at en eventuell utbygging av angjeldende område er starten på en rekke mindre inngrep som på sikt vil ødelegge hele Strømsåsen som et naturlig rekreasjons og friluftsområde for beboerne på Danvik, Austad, Skoger og Konnerud.

Jeg vil henstille til kommunestyrepolitikerne om å si nei til dette utbyggingsforslaget. Tenk fremtid! La oss bevare Strømsåsen for våre etterkommere.

Nyheter fra Drammens Tidende