Mange husholdninger går en tøff vinter i møte når alle utgifter øker på toppen av strømprisene, selv med betydelig statlig strømstøtte. Omfordeling av statens enorme økte inntekter fra kraftproduksjonen er naturligvis riktig. Men den mest framtidsrettede og bærekraftige bruken av offentlige kraftpenger nå er likevel å gjøre kommuner og innbyggere i bedre stand til å forsyne seg selv med energi.

En av de aller viktigste og tidligste satsingene til det politiske flertallet i nye Drammen var på solenergi. Allerede i vår første økonomiplan, i desember 2019, ble dette vedtatt: «Til arbeidet med kommuneplanen lages en kommunal handlingsplan for å øke bruken av solenergi i Drammen kommune. Dette gjelder solenergi både privat, offentlig og kommunal regi.»

Tenk om dette hadde blitt fulgt opp med en gang. Tenk om Drammen hadde teppebelagt alle offentlige bygg med solcellepaneler før strømprisene gikk av skaftet høsten 2021. Tenk om vi hadde lyktes med å stimulere næringsliv og husholdninger til å produsere sin egen solenergi før strømregningene eksploderte.

Tenk om!

Og det virker dessverre som det har vært mer tenking enn handling hos rådmannen. Vi har purret, vi har ventet, vi har til og med bevilget penger i to budsjetter – og til slutt ble vi lovt en handlingsplan for solenergi i september 2021. Så kom ikke den likevel – fordi den skulle sees i sammenheng med klimastrategien som var i arbeid. Strategi 1.0 ble til 2.0, og til slutt har vi nå fått utkastet til denne.

LES OGSÅ:

Solceller gjorde at naboene til sammen gikk over 1000 kroner i pluss i juli

Handlingsplanen for solenergi er dessverre nå redusert til to vasne setninger om hva vi skal satse på:

  • Utrede potensialet for å øke bruken av lokal fornybar energi i Drammen.
  • Være pådriver for energieffektivisering og lokal energiproduksjon.

Etter at dette utkast til strategi er ferdig behandlet og vedtatt, som vil ta noen måneder, skal det altså først gjøres en utredning, som deretter må ende opp i en politisk sak og et vedtak før det kan ende opp i konkret solcellehandling. Sannsynligvis vil vedtaket trenge penger for å få reell effekt, og derfor må vi også innom en budsjettbehandling før champagnekorken kan sprettes for solenergisatsingen i Drammen.

Sjansen er derfor nå stor for at hele valgperioden er ferdig før denne solcellesatsingen ser dagens lys.

Misforstå oss rett – selve utkastet til klimastrategi er et meget godt stykke arbeid, som fortjener mye skryt. Men: mens gresset gror, dør kua. Det er nå vi trenger solenergi.

Et enstemmig storting ble 12. oktober enige om flere storstilte energitiltak. Ett av dem er å «…midlertidig eller tidsbegrenset unnta mindre solenergianlegg fra søknadsplikt etter plan- og bygningsloven … og fjerne kravet om nettinnmelding på anlegg under 7 kW.»

Hurra. Det har aldri vært enklere å satse på solenergi enn nå.

Vi i Venstre og Miljøpartiet De Grønne (MDG) mener at vi nå ikke kan vente lenger på rådmannen.

Vi vil derfor i forbindelse med behandlingen av 2. tertial 1. november foreslå at handlingsplanen for solenergi trekkes ut av klimastrategien og kommer til politisk behandling umiddelbart. Samtidig må vi få muligheten til å bevilge penger i budsjettet for neste år til denne kommende planen – slik at Drammen kan komme i gang med solenergisatsing fortest mulig.