Jeg viser til innlegget fra Kathy Lie i Drammens Tidende 11. august om Ringeriksbanen, under tittelen «Jonas, det holder rett og slett ikke». Der er påstander Kathy Lie og SV ikke har dekning for å hevde.

Hun skriver: «Dette er et viktig klima- og miljøprosjekt i det grønne skiftet for å sørge for at tog blir et reelt alternativ til fly mellom Oslo og Bergen.» Internasjonal erfaring i rapport fra Barron i 2007 på vegne at Den Internasjonale Jernbaneunionen (UIC), sier at publikum foretrekker tog foran fly når reisetiden kommer under tre timer.

Les også

Hvordan kan SV kjempe for et gigantisk jernbaneprosjekt gjennom et vernet våtmarksområde?

Reisetid med Bergensbanen særlig under fem timer over Finse er ikke mulig. Årsakene er sammensatte der høydeforskjellen mellom Myrdal og Voss er én viktig årsak. Store krefter er i sving og sikkerhet kommer foran alt innen jernbane. Og hva ville det koste?

Bane Nor påviste i sin rapport «Klimabudsjett for infrastruktur og transport» 2018, netto utslipp av klimagassen CO2 i størrelsesorden én million tonn som følge av Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16, forkortet FRE16. I en fotnote kan vi lese at «antall flypassasjerer mellom Oslo og Bergen er antatt redusert med om lag to prosent, tilsvarende 110-150 passasjerer/døgn.»

Ringeriksbanen og E16 bidrar med andre ord ikke til vesentlig nedgang i flytrafikken eller til nedgang i utslipp av klimagasser.

Sitatet «...kostnadsreduksjon og optimalisering av prosjektet...» – hva betyr det? Hvem vet, andre enn Nye Veier AS og noen sentrale politikere.

Les også

Drammen er nødt til å vinne kampen om fylkeshovedstaden

Tåler ikke optimaliseringene til Nye Veier dagens lys fordi de er for dårlige? Har optimaliseringen klart å ta hensyn til de siste måneders prisgalopp i råvaremarkedet og den store usikkerheten i de geologiske utfordringene for den to mil lange togtunnelen under Krokskogen? Neppe.

Ny veitunnel under Sollihøgda, på toppen av Krokskogen, møter utfordringer med vanninntrengning som halvveis drevet 1,4 kilometer, har krevd 5.800 tonn injeksjonsmasser, ifølge Teknisk Ukeblad 19/8-22. Det er et tankekors.

Ser SV at 300.000 innbyggere på strekningen Asker-Vikersund mister sin direkte togforbindelse til Bergen dersom Ringeriksbanen Syd blir realisert?

Vet SV at et dobbeltspor for hele Randsfjordbanen vil gi om lag fem ganger større transportkapasitet enn frigjort kapasitet med Ringeriksbanen Syd? Reisetiden kan da bli 30 minutter kortere Oslo til Hønefoss via Drammen.

Hvorfor mangler prosjektet en godkjent og fullverdig konseptvalgutredning (KVU) som alle andre kostnadskrevende prosjekter må og skal ha som innledning til oppstart av planarbeidet? En slik utredning ville trolig funnet et lønnsomt og miljøvennlig alternativ i Ringeriksbanen Nord via Nittedal-Jevnaker koblet til en ringbane Oslo-Drammen-Hønefoss-Nittedal. Samtidig blir kortere reisetid til Bergen over Finse ivaretatt.

Les også

Vi må bygge mer vei, ikke mindre

Transportøkonomisk Institutt og Dovregruppen skrev i sin kvalitetssikringsrapport (KS1) i 2015 at Ringeriksbanen er robust negativ og ikke ville gi den ønskede virkning.

Konsulentfirmaene Marstrand og Møreforskning skrev i sin KS2 sluttrapport 2021 at prosjektet burde skrinlegges, eventuelt at banen fikk kun ett spor. Ett spor viser seg nå å være en viktig del i Nye Veiers optimalisering av FRE16. Optimalisering av togtrafikken blir det ikke. Nye jernbanelinjer med kun ett spor er ikke fremtiden. Kapasiteten går ned og det samme gjør trafikkavviklingen. Toget mister da konkurransekraft mot både bil- og flytrafikk.

Hvor har SV hentet ideen om at jernbane generelt og Ringeriksbanen spesielt er miljøvennlige og samfunnsøkonomiske goder? Politikk blir ikke bedre av religiøs ideologi basert på synsing og forenklet talepunkthysteri. Veier må vi ha, jernbane kan vi stedvis klare oss uten.

Jernbane er ikke ubetinget miljøvennlig som mange tror. Ringeriksbanen Syd er definitivt miljøfiendtlig, sosialpolitisk krevende da +50 familier vil miste sine hjem og blant de mest samfunnsøkonomisk ulønnsomme prosjektene vi har. Vi vet også at Ringeriksbanen over Jevnaker ivaretar både naturmiljø og dyrebar matjord. Og vil ikke kreve mer enn fem boliger.

Kronikken til Kathy Lie holder dessverre ikke mål for et miljøparti som Sosialistisk Venstreparti.