Gå til sidens hovedinnhold

Tilsvar om MC-ulykke: Vi er ikke en del av politiet, og vi er opptatt av åpenhet

Kronikk Dette er en kronikk, skrevet av en ekstern bidragsyter. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdninger.

Ansvarlig redaktør Espen Sandli har i sin leder i Drammens Tidende 27. oktober gitt uttrykk for oppfatninger om Spesialenheten for politisaker.

Som sjef for enheten fattet jeg vedtaket om å henlegge det omtalte sammenstøtet mellom en sivil UP-bil og en motorsyklist på Liertoppen i mai i år. Drammens Tidende la som kjent ut en video som føreren av en privatbil hadde tatt av sammenstøtet. Ved vår avgjørelse har vi også lagt vekt på en annen video, et opptak fra Statens vegvesen. Vi mener at dette opptaket gir et bedre bilde av situasjonen enn opptaket som Drammens Tidende publiserte. Vår avgjørelse er påklaget til Riksadvokatembetet.

Redaktør Sandli skrev i sin leder at han mener det var merkelig at Spesialenheten ikke offentliggjorde videoen fra Statens vegvesen samtidig som vi gjorde kjent vedtaket vårt.

Redaktøren avslutter slik: «Det er denne typen hemmelighold som bidrar til å undergrave folks tillit til at politiet er i stand til å etterforske politiet.» Denne påstanden krever korreksjon.

Spesialenheten for politisaker er ikke en del av politiet. Enheten er et helt selvstendig og uavhengig etterforskings- og påtaleorgan, administrativt underlagt Justis- og beredskapsdepartementet. Vi etterforsker anklager mot ansatte i politiet og påtalemyndigheten for å ha begått straffbare handlinger i tjenesten.

Opplysningene i etterforskingsmaterialet vi innhenter i disse sakene er på vanlig måte i utgangspunktet taushetsbelagt, herunder videoen fra Statens vegvesen. Ved innsynsbegjæringer må Spesialenheten vurdere om det er rettslig grunnlag for at andre enn sakens parter skal få gjøre seg kjent med de ulike opplysninger som ligger i etterforskingsmaterialet.

Det er flere grunner til å være tilbakeholden med å gi andre enn partene innsyn i saksdokumenter. Ett viktig hensyn er selvfølgelig å beskytte personsensitive opplysninger. På den andre siden er det flere gode grunner til å gi innsyn, og i Spesialenheten mener vi det er vår oppgave å være så åpne som mulig om sakene vi behandler. Derfor legger vi ut korte sammendrag av alle avgjørelsene våre og i en del saker publiserer vi vedtak som er anonymisert på våre hjemmesider.

At pressen har et legitimt behov for å ettergå politiets tjenesteutførelse, ikke minst når det er brukt makt, er utvilsomt. I denne saken har vi gitt pressen innsyn i et anonymisert vedtak. I Spesialenheten skriver vi begrunnede vedtak i alle saker. Ved å få innsyn i vedtaket har redaksjonen til bruk i sitt arbeid fått en redegjørelse for etterforskingen som er gjort i saken, hvilket faktum vi la til grunn for vår avgjørelse og hvilken rettslig vurdering vi har gjort.

Innholdet i de ulike videoene er også beskrevet. Det er med andre ord unyansert når redaktøren skriver at enheten holder noe hemmelig i denne saken – det er tvert imot stor grad av åpenhet.

Om pressen – og eventuelt publikum – i tillegg skal få tilgang til enkelte av bevisene i saken, beror på en sammensatt vurdering. Det er åpenbart at enkelte opplysninger i etterforskingsmaterialet har større behov for å skjermes for innsyn og offentliggjøring enn andre. Det er mitt ansvar at spørsmål om innsyn og offentliggjøring av enkeltheter i straffesakene våre blir behandlet samvittighetsfullt der vi også tar hensyn til pressens særskilte behov. I påvente av klagebehandlingen har vi så langt ikke gitt avisen innsyn.

Jeg er åpen for en prinsipiell diskusjon med Drammens Tidende, både om fremgangsmåte for innsyn og de kryssende hensyn som gjør seg gjeldende. Jeg møter gjerne redaksjonen for samtale om dette. Mitt hovedanliggende ved dette tilsvar var å tydeliggjøre Spesialenhetens uavhengige rolle. Vi er ikke en del av politiet, og vi er opptatt av åpenhet ved våre avgjørelser.

Les også:

Les også

Spesialenheten for politisaker gjør hva den kan for å undergrave folks tillit

Les også

UP er bekymret over at du gjør dette: – Skremmende mangel på respekt

Les også

Her jakter politiet på Lukas (25). Kort tid etter deiser han i bakken: – Jeg ble redd

Les også

Spesialenheten: – Ikke bevis for at fører av politibilen forsettlig kjørte inn i motorsykkelen

Kommentarer til denne saken