Forrige uke foreslo regjeringens bompengeutvalg å fjerne elbilfordelene i bommen, altså at det ikke skal lønne seg å kjøre utslippsfritt i norske bomringer.

Norsk elbilforening i Buskerud mener at dette er et håpløst forslag, som politikerne straks skrinlegger.

Stortinget har vedtatt en maksgrense for elbiltakst i norske bomprosjekter. Elbilister skal være garantert en rabatt på 50 prosent. Denne regelen er effektiv og sender et langsiktig signal som fører til at folk velger elbil når de bytter bil, og den gjør at Norge når sine klimamål og sikrer ren luft lokalt. Dette er klimakutt som ytterligere er skjerpet med fem prosentpoeng av EU-Kommisjonen (55 prosent innen 2030).

De ti kommunene med høyest elbilandel i Norge er alle kommuner i nærheten av bomsnitt med miljørabatt. Nå foreslår bompengeutvalget å fjerne miljørabatten fordi det blir for mange elbiler. Vi forventer imidlertid framtidsrettede politikere som forstår at det er dårlig politikk å endre på virkemidler som virker.

Et argument fra utvalget er at elbilene bidrar med eksterne kostander på linje med øvrige bilpark, som støy og slitasje. I fjor la teknologiutvalget frem en rapport som pekte på at innføring av elektrifiserte lastebiler ville gjøre den overordnede målsetningen om mer gods på sjø og bane overflødig. Argumentet var at el-lastebilene ikke bidro til eksterne kostnader.

Ingen tror vel at personbilene påfører samfunnet mer eksterne kostnader enn lastebilene? Skal Norge nå klimamålene, må godset velge sjøveien og personbilene må være elektriske.

Vi har hatt en eventyrlig vekst av nullutslippsbiler på veiene i Norge. I år har vi sett at dette har bidratt til både reduserte utslipp og bedre luftkvalitet i trafikkerte områder.

Men vi kjenner oss ikke igjen i bildet som skapes om at det er for mange elbiler. Fortsatt er ni av ti biler på veiene i Norge bensin- eller dieselbiler, med betydelige utslipp. I distriktene er en enda mindre andel av bilparken elektrisk, og elbilutviklingen har kommet betydelig kortere enn rundt storbyene. Regelen om maks 50 prosent for elbiler er viktig for å sikre at elbil blir en bil for alle, også i distriktene.

Poenget med miljørabatten er at det skal motivere til å velge miljøvennlig når man bytter bil. Og det gjør folk, uavhengig av eget miljøengasjement. Norsk elbilforenings årlige brukerundersøkelse, Elbilisten, viser at rabatt i bomringen er en av de tre viktigste grunnene til at folk velger elbil. Vi vet også at elbilister er fornøyde, i samme undersøkelse svarer 94 prosent at de er fornøyde eller svært fornøyde som elbilister.

Myndighetene har altså klart kunststykke å lage en politikk som får vanlige folk med på det grønne skiftet uavhengig av om de engasjerer seg i miljøet, og på samme tid være ekstremt fornøyd med det. Myndighetenes neste grep bør være å legge bompengeutvalgets rapport i en skuff, så de kan fortsette den positive utviklingen for nullutslipp på veiene våre.

Les også: