Formannskapet vedtok 20. april å legge ut planforslag for utvikling av det store travbaneområdet og det like store kommunalt eide idrettsområdet på Berskaug til høring og offentlig ettersyn. Dette kan bli et spennende område for hele byen, men især for bydel 3 Åssiden-Solberg.

Nå bør alle berørte aktører, ikke minst idretten i Drammen, gi gode og utfordrende innspill til planen.

Media har nærmest utelukkende fokusert på den eventuelle rasfaren i området. Heldigvis lyttet alle partiene, med et useriøst unntak, til ekspertene. De er tydelig på at faren for ras er større slik området ligger i dag enn dersom man gjennom en stor utbygging gjør de nødvendige tiltak for å sikre grunnen både for nye boliger, anlegg og for eksisterende boliger i området.

Nå bør fokus flyttes fra dette uriktige skremselsbildet til å se på og presentere de store mulighetene og gode løsningene som ligger i planforslaget.

Det har vært arbeidet med planer for denne utbygginga i 15 år. Allerede for seks år siden vedtok formannskapet at man skulle lage en felles plan for utbygginga av Travbanen og Berskaug idrettsområde. Sistnevnte er på hele 85 dekar og skal beholdes og videreutvikles. For idretten ville det være en fordel om man gjennomfører oppgraderingen av idrettsområdet i en egen prosess, da området er regulert til idrettsformål og arbeidet kan gjennomføres raskt uten noen ny reguleringsplan.

Derfor må idretten og kommunen som eier få noen merverdier av å vente på regulering av hele området.

Avisa har i flere runder presentert planen som om idretten her får fire nye fotballbaner og en friidrettsbane på området. Dette er feil. I mange tiår har Berskaug vært et stort idrettsområde med blant annet fire fotballbaner, hvorav to de seinere år også har blitt tilrettelagt for cricket og amerikansk fotball. På deler av området har det blitt bygd to flotte haller. Tennishallen i 2008 og Berskaughallen, med blant annet to håndballbaner, i 2009.

Et stort nærmiljøanlegg som kommunen fikk i gave ser ut til å være ivaretatt i planen, mens fotballen vil få en ny hovedbane til erstatning for den der det skal bygges et bydelssenter, samt en bane inkludert i friidrettsbanen som planlegges. De to banene utenfor Berskaughallen beholdes og opprustes slik at de blir gode tilbud til cricket, fotball og andre idretter. I Berskaughallen er det tatt høyde for en utvidelse av denne til tre håndballflater og et par nye aktivitetsflater samt en integrert friidrettshall.

Hvem som skal finansiere disse anleggsoppgraderingene er ikke eksplisitt uttrykt i planen på nåværende nivå, men kommunen vil vel ta ansvar for de fleste idrettsanleggene mens hallselskapet BAS har signalisert at de kan stå for utbygging av Berskaughallen dersom de får noe kommunal støtte (samt spillemidler). Det bør være en selvfølge at utbyggerne av Travbanen bidrar med økonomi til både baneutbyggingene til kommunen og til hallutbygginga til BAS.

Arkitekt og urbanisme-student Monica Espinoza Valle hadde en glimrende kronikk i Drammens Tidende (papiravisen 19. april). Hun mener at det må bli slutt på at utbyggere «tilbyr» kommunen og nærmiljøene litt tilfeldige grøntområder som så blir lite brukt. De bygger det som tjener prosjektet sitt best og ikke nødvendigvis det som byen trenger sett fra et helhetlig og langsiktig perspektiv. Kommunen må bli mye mer tydelig på hva byen trenger, skriver hun. Dette må i høy grad gjelde i denne store travbaneutbygginga.

Jeg oppfordrer alle aktører som berøres av denne store planen til å gi sine innspill i høringsrunden. Særlig idretten må på banen. Jeg tar det som en selvfølge at Drammen Idrettsråd (DIR) som idrettens koordineringsorgan gjør dette, men anbefaler at berørte klubber og særkretser, blant annet fotball, håndball og friidrett, også gjør dette. Sistnevnte må følge opp at det planlagte uteanlegget blir i henhold til Norges friidrettsforbunds krav, samt at det også blir bygd en fullverdig friidrettshall på området. Og med solid tilskudd fra Åssiden Utvikling AS.

Disse flotte og mangfoldige idrettsanleggene rett ved de nye boligene vil jo være et stort pre i salget av boligene og noe utbyggerne vil tjene stort på i sin markedsføring.

LES OGSÅ:

MENINGER OM TRAVBANEUTBYGGINGEN:

Les også

Vi er langt fra sikre på at den påtenkte gigantutbyggingen vil bli et bra sted å bo

Les også

Hva slags by vil vi ha? Er det kapitalen som styrer utviklingen?