Norge trenger at flere velger yrkesfaglig utdanning.

Vi trenger at unge mennesker utdanner seg til å bli elektrikere, tømrere, barne- og ungdomsarbeidere, anleggsgartnere og helsefagarbeidere. For å nevne noe. Det er nødvendig for å bygge videre på velferdsstaten, og behovet vil bare forsterke seg i årene som kommer.

Læreplasser er viktige både for ungdommene som er på vei mot en yrkeskompetanse, og for bedriftene.

Derfor har vi i Viken fylkeskommune lenge arbeidet for å få på plass en læreplassgaranti for alle våre ungdommer i Viken. Systematisk og god jobbing over lang tid har gitt resultater.

700 flere er registrert med læreplass i 2021 enn i 2020 på samme tid. Likevel er vi ikke i mål. Så lenge vi fortsatt har søkere til læreplass som ikke får et tilbud om en vei mot fagbrev, svennebrev eller kompetansebrev så betyr det at vi må strekke oss lengre.

Derfor girer vi nå opp arbeidet ytterligere. I desember legger vi fram vårt forslag til læreplassgaranti for fylkestinget. Vår læreplassgaranti skal favne alle søkerne til læreplass, og har yrkeskompetanse som mål, ikke læreplass i seg selv. Bakgrunnen for denne justeringen er at det er viktig å ivareta hele gruppa av ungdommer, samt anerkjenne ulike løp mot yrkeskompetanse.

Mange av de som søker seg til en læreplass i dag innfrir ikke de tradisjonelle kriteriene som tidligere læreplassgarantier er bygget på. Kanskje var ikke karaktersnittet høyt nok, kanskje har man av ulike grunner vært en del borte fra undervisningen, eller kanskje har man opplevd utfordringer som gjorde det vanskelig å konsentrere seg om skolearbeidet.

For Viken er det ekstra viktig å bygge en læreplassgaranti som også ivaretar denne gruppa av sårbare ungdom. Det betyr at vi fortsatt skal stille krav til innsats, tilstedeværelse og aktivitet. Men det betyr også at vi gir rom for at det er mulig å bli en god fagarbeider selv om du opplever noen humper på veien

Vi er glade for at mange er med i arbeidet med å sikre ungdommene våre et godt yrkesfaglig utdanningsløp.

Tidligere i år bevilget regjeringen ekstramidler til arbeidet, og oppfordret aktører i det offentlige og private om å bli med på laget. Det er en oppfordring vi stiller oss bak. En læreplassgaranti skal vi få til gjennom tett samarbeid med næringsliv, kommuner, staten, bedrifter og organisasjoner.

Sammen skal vi gi læreplassgaranti til alle våre ungdommer. Til det beste for vår felles framtid.

LES OGSÅ: