Jeg viser til tidligere innlegg 10 gode grunner til å satse på Viken fra Venstres Hofstad og Lilloe-Olsen. Hele innlegget er preget av ønsketenkning, mulighetsbetraktninger og politiske målsettinger uten rot i virkeligheten og oppnådde resultater. 

Her er mine tilsvarende 10 argumenter for å oppløse Viken:

1. Hele utgangspunktet for, og prosessen og vedtakene bak sammenslåing av fylkeskommunene er foretatt uten forutgående analyse og politisk innsikt i behovet for å endre og korrigere oppgavedelingen mellom stat, fylkeskommune og kommune i en velferdsstat som består av høyt utdannede mennesker samt et organisasjons- og næringsliv som har krav til effektiv forvaltning og utvikling. Erfaringene til nå er at det er skjedd kun ubetydelige overføringer av ansvar og oppgaver fra statlige myndighetsorganer til Viken.

2. Viken er utelukkende etablert på grunnlag av et uforståelig behov for sammenslåing og geografisk utvidelse av tidligere fylkeskommuner

3. Med sitt særdeles begrensede ansvarsområde lever fylkeskommunene sitt eget, uavhengige liv på tvers av andre regioner som helse, samferdsel og en rekke andre viktige samfunnsområder.

4. I det praktiske liv er Viken en bremsekloss for utvikling av de underliggende lokalsamfunnene. En rekke lokale utviklingsprosjekter og byggetiltak stopper opp på grunn av formalistiske krav og behov for uttalelser/høringer i Vikens administrasjon og folkevalgte organer. Dette påfører næringsliv, utbyggere og private unødvendige store økonomiske kostnader, forsinkelser og ergrelse.

5. Med bakgrunn i geografisk størrelse, har Viken bygd opp et mangehodet byråkrati og folkevalgt forvaltningsapparat som koster samfunnet og skattebetalerne enorme summer. Bare daglige reisekostnader til ansatte og politikere for å drifte denne kolossen av et fylke er uhyggelig store. Totale kostnader som ikke står i noe forhold til oppgaver, ansvar og samfunnsnytte.

6. Det har skjedd minimale endringer og utvikling i Vikens ansvarsområder som følge av mangel på initiativ besluttende myndigheter. Eksisterende ansvarsoppgaver kunne like gjerne vært overført til primærkommunene med større effektivitet og lavere kostnader.

7. Viken har nærmest ingen legitimitet og oppslutning i befolkningen ifølge opinionsundersøkelser og sunn fornuft.

8. Den tilsynelatende brede valgfrihet det snakkes om bør beviselig dokumenteres i forhold til hva som kunne besluttes i de sammenslåtte fylkeskommuner.

9. Lav interesse fra Venstre og deres politiske allierte om behov for omstilling, utvikling og effektivisering av offentlig sektor, synliggjøres ved deres opprettholdelse av et ineffektivt forvaltningsnivå.

10. Store fagmiljøer tilsier at Viken alltid er tilgjengelig hevdes det. Opplevelsen i det virkelige liv er nok at store, tunge fagmiljøer krever sin rett og innehar betydelig makt overfor folkevalgte, befolkning og næringslivet.