Pensjonistene har etter årets trygdeoppgjør fått redusert sin kjøpekraft for femte gang på seks år. Nå foreslår regjeringen å fjerne dagens ordning med tilleggspensjon til etterlatte og erstatte den med en overgangsstønad. For mange kvinner vil det bety et tap i gjennomsnitt 40.000 kroner i året.

Pensjonsreformen i 2011 sørget for en redusering av den generelle lønnsveksten med 0,75 prosentpoeng for pensjonister og en reduksjon av grunnpensjonen for gifte- og samboende pensjonister. Først 15 prosent og deretter redusert til 10 prosent på grunn av et innspill fra Fremskrittspartiet. Men dette gjelder ikke for vanlige lønnstagere. Forstå det den som kan.

Ikke nok med at vi fikk en pensjonsreform som politikerne ikke skjønte konsekvensene av, men i disse dager kommer det forslag til et tillegg til pensjonsreformen hvor pensjonistene igjen er skadelidende. Dette gjelder i særlig grad de kvinnelige pensjonistene. Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen foreslår å fjerne dagens ordning med tilleggspensjon til etterlatte og erstatte den med en overgangsstønad. Senere er det tenkt at denne vil forsvinne helt.

I den tidligere alderspensjonen fra Folketrygden, som gjelder fullt ut for alle som er født i 1953 eller tidligere, kan man få høyere alderspensjon dersom ektefellen eller samboeren er død. Vi snakker om en tilleggspensjon som i all hovedsak går til enker. Er du for eksempel født i 1963, betyr endringen et tap på gjennomsnitt 40 000,- kr i året viser undersøkelser fra Pensjonistforbundet.

Omleggingen av etterlatteytelser er en del av Pensjonsreformen, og forslaget skal legges fram for Stortinget senere i høst. Regjeringen tar sikte på at endringene kan iverksettes fra 2023.

Utvalget har foreslått de store endringene i lys av kjønnsmessig likestilling, endrede samlivs- og familiemønstre. Røe Isaksen mener at det er på høy tid å tilpasse ytelsene til samfunnet slik det er i dag, hvor det er like naturlig at kvinner går ut i arbeidslivet og tjener penger som menn.

Det vi vet er at menn vanligvis dør først og tjener mest. Når man sitter igjen som enke med lav pensjon, kanskje etter å ha jobbet deltid fordi man har vært hjemme med barn, er det ikke rettferdig at man skal sitte igjen med ingenting når mannen dør.

Etter å ha lest gjennom en del stoff om den kommende reformen sitter jeg igjen med et inntrykk av at her har forslagsgiverne igjen kommet med reformer som de ikke aner konsekvensene av.

Det nye pensjonssystemet er vesentlig mer individbasert enn det gamle og derfor fases gjenlevendeytelsene ut. Jeg mener at dette er feil og at systemet bør være familiebasert. Jeg mener også at behovet for ektefellepensjon er minst like stort i dag som det var tidligere.

Vi får håpe at politikerne har vett nok til å avslå de foreslåtte endringene.

Les også

Tror politikerne vi er så gamle at vi ikke trenger penger lenger