Hvem er vi i denne sammenhengen? Vi fem som undertegner dette innlegget, er gruppeledere for henholdsvis Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Høyre og Fremskrittspartiet og ordfører i Drammen kommune. Vi utgjør også utvalget som kommunestyret har oppnevnt for å ta seg av arbeidsgiveroppfølgingen av rådmannen.

Les også

Misnøyen med rådmannen er i ferd med å bli et kjempeproblem

Som fremtredende representanter for de fire største partiene i kommunestyret har vi både hver for oss og samlet et omfattende kontaktnett. Vi snakker mye med både innbyggere, representanter fra næringslivet, ulike deler av frivilligheten og de ansatte i kommunen, uten å ha fanget opp noe som er i nærheten av det Drammens Tidende antyder.

Det vil selvfølgelig alltid være ulike meninger om hvordan rådmannsrollen skal fylles. Dette betyr at det alltid også vil være noen som er uenige i hvordan den til enhver tid sittende rådmannen utfører sin jobb. Det er noe vi aksepterer, og vi er sikre på at rådmannen også gjør det. Men kritikken som Breen Bakken formidler i sin kommentar fremstår likevel både urimelig og nokså merkelig.

Kritikken mot Elisabeth Enger går ikke på hva hun gjør, men på hva hun ikke gjør. Hun har blant annet ikke en tydelig visjon for byen og kommunen. Jo, hun har det. Kommunestyret har vedtatt visjonen for Drammen kommune, og vi forutsetter at rådmannen gjør alt som står i hennes makt for at alle ansatte i kommunen hver dag jobber for at Drammen kommune er et godt sted å leve. Det er mulig at kritikken går på at hun ikke har sin egen visjon. Men en slik kritikk vil være fullstendig meningsløs. Rådmannen skal ikke ha sin egen visjon eller drive sin egen politikk.

Videre kritiseres Enger for at hun er for mye opptatt av tall, økonomistyring og at ting går riktig for seg. Det er jobben hennes. Vi som er politikere bestemmer hvordan pengene skal brukes, og så er det rådmannens oppgave å styre innenfor disse rammene. Og at det i hele tatt reises, eller formidles, kritikk mot noen for at man er opptatt av at ting går riktig for seg, er nesten ikke til å tro. Kommunen forvalter store verdier på vegne av fellesskapet. Da er det en forutsetning at den øverste administrative lederen er opptatt av at ting går riktig for seg. Hadde ikke Elisabeth Enger vært opptatt av disse tingene, kan vi love at kommunestyrets representanter hadde vært de første til å kritisere rådmannen. Nå gjør hun jobben sin, og det kan hun ikke kritiseres for. At Drammen kommune har svært stramme økonomiske rammer og at vi er nødt til å gjøre noen vanskelige og upopulære prioriteringer om hvordan kommunens penger skal brukes, er heller ikke rådmannens feil eller ansvar.

I tillegg kritiseres rådmannen for å være for lite opptatt av innovasjon og utvikling. Også dette er helt feil. Vi fem som utgjør utvalget som ivaretar arbeidsgiveroppfølgingen av rådmannen, har jevnlige samtaler med rådmannen. I disse samtalene er blant annet utviklingen av kommunen et sentralt tema, og vi vet at rådmannen er opptatt av dette.

LES OGSÅ:

Misnøyen rundt kommunesammenslåingen øker: – Motstanden har fått mer næring

Samtidig er det ikke til å legge skjul på at både rådmannen og vi gjerne skulle ha kommet lenger på dette området. Men av og til er det lurt å stoppe opp og reflektere litt over tiden vi har bak oss. Det er nå to og et halvt år siden Drammen kommune ble etablert. Å etablere en ny kommune er en særdeles krevende prosess i seg selv. Å etablere en ny kommune samtidig som en pandemi herjer i verden og tar nesten all oppmerksomhet og kapasitet, mye mer krevende. I Drammen kommune har vi likevel klart å etablere den nye kommunen og ivareta tjenestetilbudet til innbyggerne under pandemien. Mye av æren for dette skal rådmannen ha. Hun har selvfølgelig ikke gjort dette alene, men god, trygg og tydelig ledelse er en viktig forutsetning i dette arbeidet, og det har rådmannen sørget for. Det skal vi alle være glade for, og det er god grunn til å anerkjenne den gode jobben som er gjort i den vanskeligste tiden de aller fleste av oss noen gang har opplevd.

La oss avslutningsvis bare understreke følgende: Verken ordføreren, gruppelederne eller kommunestyret for øvrig er døve og blinde. Vi lytter til alle lag i befolkningen, næringslivet, frivilligheten og de ansatte, og vi har kontaktnett som fanger opp alle delene av Drammen kommune. Men det har altså ikke kommet noen signaler av så alvorlig karakter at de tyder på at sittende rådmann er i ferd med å bli et problem for kommunen. Vi er derimot enige om at Elisabeth Enger er rett person til å lede det administrative arbeidet med å utvikle Drammen kommune videre.

LES OGSÅ: