(Lierposten)

For i meldingen til torsdagens formannskapsmøte lanseres passasjen mellom Fosskvartalet og rådhuset – Rådhuspassasjen – som alternativ til nytt kollektivknutepunkt i Lierbyen.

I dag ligger holdeplassen på vestsiden av rådhuset i retning Meierigården. Dette er eiendom kommunen selv eier og som kan – ifølge de framlagte skissene – utvikles til bolig og næring.

Videre skriver administrasjonen at en plassering av nytt kollektivknutepunkt vil være førende for den videre utviklingen av Lierbyen, og lanserer to alternative plasseringer:

  • Enten i Vestsideveien utenfor Apotekergården
  • eller i passasjen mellom rådhuset og Fosskvartalet.

Et tredje alternativ

Forslaget bryter med forslaget fra de to arkitektkontorene Norconsult og Gottlieb Paludan Architects som i 2020 ble hyret inn av kommunen for å skisse opp noen muligheter for «nye» Lierbyen. Den gang ble det pekt på Vestsideveien og Bruveien som potensielle kollektivknutepunkt.

Nå lanseres det altså en tredje mulighet.

Et nytt kollektivknutepunkt vil være såpass plasskrevende at den nåværende parkeringsplassen i rådhuspassasjen må fjernes.

2019: «Start nå»

Det var et offensivt kommunestyre som i september 2019 vedtok både strategi og handlingsdel for Lierbyen 2030. Vedtaket har sine ringer tilbake til 2016 da det ble vedtatt en strategisk næringsplan for Lier kommune. Her fikk Lierbyen en sentral plass, med Lierbyen gründerlandsby som ett av planens innsatsområder

I strategiplanen står det blant annet at: «Målene beskriver en ønsket fremtidig tilstand kommunen ønsker å oppnå for Lierbyen innen 2030».

Og det hastet. Under overskriften Innsatsområde 1 Start nå ble det vedtatt: «Arbeidet med utvikling av Lierbyen skal starte umiddelbart og ha synlige resultater innen kort tid. Det er viktig med synlige resultater innen kort tid for at engasjementet for Lierbyen skal holdes oppe».

Blant annet ble det vedtatt at den fortsatt pågående områdereguleringen skulle vært ferdig i 2021, og ordfører Gunn Cecilie Ringdal ble sitert på at hun «håper vi ser endring alt i 2020».

Fra 2021 til 2023?

I perioden som har gått har det vært folkemøter, medvirkningsmøter, møter med grunneiere, skole, eldreråd, spørreundersøkelse på Facebook, mulighetsstudier, arkitektinvolveringer etc. etc.

Men områdeplanen er altså nok en gang utsatt. Denne gang til høsten.

I meldingen skriver administrasjonen: «Det var lenge et mål å få fram områdeplanen med konsekvensutredning til førstegangsbehandling før sommeren, men det ble utfordrende.»

Før meldingen avsluttes med at ved et «smidig offentlig ettersyn kan planen vedtas i løpet av vinteren».

Konstituert kommunalsjef for steds- og samfunnsutvikling, Thorgeir Bjerknes, kan ikke peke på en konkret årsak til at planen er utsatt. Og heller ikke hva som ble «utfordrende».

– Jeg kan ikke si annet enn at dette har tatt lengre tid enn vi har trodd, og det er det vi har forsøkt å gi en forklaring på. Nå har vi stor tro på at vi skal få opp planen til første møterunde etter sommeren, sier han.

Det første møtet i kommunestyret etter ferien er 20. september.