Det kunne vært en bedre start for kultursektoren i 2021. Den krevende smittesituasjonen i begynnelsen av januar har ført til kulturell stillstand.

Vi ville så gjerne at det skulle åpnes for kulturarrangementer. Men vi må fortsatt vente, og arrangører, artister og sceneteknikere må fortsatt leve med usikkerhet. Med mutasjoner av koronaviruset som sprer seg veldig raskt er situasjonen ikke forutsigbar. Ved større smitteutbrudd må en iverksette lokale nedstigninger.

Det er forståelig at det er ønske om forutsigbarhet, men det er ikke lett i den situasjonen vi er i verken for kultur, reiseliv eller utelivsbransjen. Disse bransjene henger så tett sammen og restriksjoner i den ene få konsekvenser for den andre. Vi vil gjerne besøke serveringssteder i forbindelse med arrangementer.

Norsk kulturråd og Norsk filminstitutt fikk 28. januar i oppdrag av Kulturdepartementet å lage en plan for gjenåpning, og en oversikt over de langsiktige utfordringer og muligheter for kulturfeltet. I dette arbeid skal det være dialog med helsemyndighetene. Det vi også komme en plan for gjenåpning av store publikumsarrangementer.

Buskerudbenken - Kristin Ørmen Johnsen

Kristin Ørmen Johnsen, Høyre, fra Drammen går inn for Sandra Bruflot som stortingsrepresentant for Buskerud i fire og en halv måned. Hun vil blant annet jobbe i Helse- og omsorgskomiteen med helseteknologi, helsenæring og kvinnehelse.

Ørmen Johnsen vil levere kronikker til DTs faste «Buskerudbenken».

Ørmen Johnsen har permisjon fra Universitetet i Sørøst-Norge og skal til bake dit for å lede programområdet USN Kultur.

For å kompensere tap i disse bransjene er det som kjent ulike støtteordninger. Bare i kulturlivet har regjeringen satt av totalt 1.065 millioner kroner til stimuleringsordninger for kultursektoren første halvår av 2021. Noe av midlene vil gis som stimulering gjennom etablerte ordninger, og deler av bevilgningen vil gå til kompensasjon. Kulturdepartementet jobber i dialog med sektoren om bruk av disse midlene. Høring på innretningen har gått ut og departementet vil raskt komme med kriterier for å søke. I krisepakken som kom 29. februar ligger det ytterligere 350 millioner.

Drammen museum har nytt godt av den økte innkjøpsordningen til museer for kunst, museet ble tilgodesett med to millioner. Det er også satt av ekstra midler til 300 kunstnerstipender, og jeg håper at noen fra vår region vil søke. Filmbransjen og kulturfondet har fått økte midler.

Mer fra Kristin Ørmen Johnsen:

Les også

Folk som engasjerer seg og tar ansvar i nærmiljøet, forebygger ensomhet og bygger fellesskap

I fjor sommer ble det betalt ut over 15 millioner kroner gjennom gaveforsterkningsordningen. Regjeringens svært populære ordning ble opprettet for å få mer private penger inn i kulturen. Ordningen innebærer at private pengegaver blir forsterket med et statlig tilskudd på inntil 25 prosent av gavebeløpet.

Nå er alle søknadene for 2020 ferdig behandlet og Kulturdepartementet betaler i disse dager ut 136 millioner kroner til kulturinstitusjoner. I Nedre del av Buskerud får Drammen Scener 100.000 kroner, Johan Halvorsen musikkfestival 142.000 kroner, Stiftelsen Buskerud museum 212 000 kroner, Lier bygdetun 442.500 kroner og Vestfossen Kunstlabratorium 462.500 kroner. Dette vil komme godt med.

Med de ulike ordningene er det bevilget over åtte milliarder kroner fra april 2020 til mai 2021 på Kulturdepartementets budsjett. Det dekker også idretten og frivillighetens tap av inntekter.

Det tok tid før vi fikk dekket opp behovet til alle aktører i kulturlivet, mange i kulturlivet er frilansere og selvstendig næringsdrivende. Finans, – Arbeid- og sosial- og Næringsdepartementet tilbyr også ulike støtteordninger til bransjen. Her ligger også tiltak i den nye krisepakken.

Høyre vil legge vekt på tiltak som skaper flere og nye arbeidsplasser og kulturen har et stort potensial for det.

Hovedprioriteringene i budsjettet og krisepakker for 2021 er å bidra til at aktiviteten i sektoren gjenopptas. Kulturdepartementet arbeider nå med en plan for gjenåpning av hele kulturlivet ut fra ulike scenarioer. Dette gjøres i dialog med bransjeorganisasjonene. Vaksineringen og de tiltakene som i iverksettes gjør at det er lys i tunnelen.

Andre innlegg fra Buskerudbenken:

Les også

Ikke tro på alt du blir fortalt

Les også

Det er ikke slik vi forventer at voksne mennesker med regjeringsansvar skal oppføre seg

Les også

Et markedsbasert arbeidsmarkedssystem «importerer» arbeidsledighet til Norge

Les også

Skattelistene viser at forskjellene øker. Det er dette som er politikk folkens