Stemmeretten skal være en allmenn rettighet, men likevel er det en stor del av befolkningen som ikke får brukt den fordi det mangler tilrettelegging. De som bruker kommunens tjenester mest, er også de som sliter mest med å bruke stemmeretten sin ved valget.

Vi er to jenter fra Drammen videregående som mener at dette er urettferdig. Vi mener at det burde være større fokus på tilrettelegging for mennesker med utviklingshemminger.

Forfatterne

Om forfatterne av innlegget

Taleah Suhl (19), elev ved Drammen vgs., økonomiansvarlig i Drammen AUF, styremedlem og feminisme, likestilling og inkluderingsansvarlig i Buskerud AUF.

Inger-Marie A. Hansen (19), elev ved Drammen vgs. og medlem i AUF.

Da klassen vår fikk et oppdrag av Drammen kommune om å finne ut av hvorfor valgdeltakelsen er lav blant mennesker med kognitiv funksjonsnedsettelse, tok vi denne muligheten.

Derfor deltok vi i forskningskonkurransen «Holbergprisen i skolen», hvor vi gjennomførte et forskningsprosjekt rundt nettopp dette temaet. Sammen med sosialkunnskapsklassen vår intervjuet vi 30 personer fra fem ulike VTA-bedrifter (varig tilrettelagt arbeid) i kommunen. Vi besøkte alt fra Eiker Vekst i Mjøndalen til Svelvik Produkter i Svelvik for å finne ut hvorfor valgdeltakelsen er så lav blant denne gruppen, og hvilke tiltak som kan øke valgdeltakelsen.

27 av de 30 velgerne vi intervjuet ønsket å bruke stemmeretten sin og mente det var viktig, men de fastslo at det er vanskelig slik det er i dag. Dette viser at tiltak er nødvendig og vil øke valgdeltakelsen, ettersom denne gruppen mennesker ønsker å bidra i noe så allment som å stemme om de får muligheten til dette.

Les også

Tilpasninger slik som å stemme direkte i VTA-bedriftene har vist seg å være gode tiltak og er prøvd ut blant annet i Unik Bedrift. Da vi snakket med daglig leder av denne VTA-bedriften, fikk vi vite at forhåndsstemmingen gikk fra å være tre personer som deltok det første året til nesten 30 ved det forrige valget da kommunen flyttet forhåndsstemmelokalet ut i selve bedriften. Dette viser at tiltaket har vært effektivt for å inkludere denne gruppen, ettersom det ligger trygghet i å stemme i kjente omgivelser i egen bedrift.

Visuelle stemmesedler med logo mener mange ville vært hjelpsomt. Der møter vi på et interessant dilemma. Logo går mot prinsippet om hemmelig valg, men det hjelper både denne gruppen og andre med lesevansker å bruke stemmeretten.

Ser vi bare litt lengre enn vår egen landegrense, til nabolandet vårt Sverige, har de tatt i bruk nettopp dette tiltaket for de som har lesevansker. Sverige bruker fargekoordinerte stemmesedler med logo av partiene. Derfor mener vi at denne løsningen må tas opp til vurdering. Hvis Sverige kan ha hemmelig valg med visuelt tilrettelagte stemmesedler, kan Norge det også.

Les også

Nå er politikerne i ferd med å utarbeide en ny valglov. Den nye valgloven har et stort fokus på universell utforming av stemmelokaler, men kjære politikere: Har dere glemt noen?

Etter samtale med velgere og foreldre, har vi kommet fram til sju helt nødvendige tiltak:

  • Forhåndsstemming i VTA-bedrifter.
  • Organisert transport til stemmelokale.
  • Valgfunksjonærer med kompetanse om kognitiv funksjonsnedsettelse.
  • Informasjonsbrev til mennesker med kognitiv funksjonsnedsettelse og deres pårørende.
  • Tilpasset informasjon om de politiske partiene.
  • Tilpasset informasjon om politisk deltakelse.
  • Logoen til det politiske partiet på stemmeseddelen.

Tilrettelegging for personer med kognitive vansker er dessverre lite omtalt både i faglitteraturen og i valgloven. Målet med vår tiltaksliste er å inkludere denne delen av befolkningen, og gi muligheten for mennesker med kognitiv funksjonsnedsettelse å delta i demokratiet på lik linje med alle andre stemmeberettigede medborgere.

Vi har håp om at politikerne vil ta inspirasjon fra vår forskning og bruke den for å iverksette tiltak som gir også personer med kognitiv funksjonsnedsettelse muligheten til benytte stemmeretten.

Nyheter fra Drammens Tidende