I DTs store valgserie «Valget og hverdagen» kan du i den andre reportasjen lese om hverdagen og utfordringene til sorenskriver Kristin Kjelland-Mørdre og de andre som jobber ved Drammen Tinghus. 

LES SAKEN: – Det er jo som å komme tilbake til steinalderen å jobbe her

LES KOMMENTAREN: Man tager hva man haver ...

Her er de to spørsmålene Kjelland-Mørdre stiller stortingskandidatene i Buskerud:

1. Domstolene har gjennom de 10–15 siste år fått svært trange budsjetter og dette er blitt ytterligere forverret etter innføringen av ABE-reformen. Samtidig har domstolene ifølge undersøkelser høy tillit i befolkningen, er blant de mest effektive i verden og har den laveste bemanningen i forhold til befolkningstall blant domstolene i Europa. På grunn av budsjettsituasjonen står imidlertid domstolene nå ovenfor en varig nedbemanning som gjør at domstolene ikke på samme måte som nå vil kunne ivareta sine oppgaver. Hvordan vil du bidra til å stoppe utarmingen av domstolen og gi dem nødvendige økonomiske rammer til å ivareta sine oppgaver på en ordentlig måte?

2. Stortinget har sett Drammen tinghus som et av de dårligste tinghusene i landet og bevilget derfor midler i 2016 til forprosjekt for nytt Drammen tinghus. Hvordan vil du bidra til at Stortinget bevilger midler til å realisere nytt tinghus i Drammen etter ferdigstilt forprosjekt?
 

Anders Werp, tredjekandidat for Buskerud Høyre

1. I denne stortingsperioden har Høyre bevisst prioritert politiet. Det har vært tvingende nødvendig både for å styrke kriminalitetsbekjempelsen og for å styrke landets kriseberedskap. Erfaringene fra 22. juli henger fortsatt som en tung skygge over justisfeltet. Nå er det domstolenes tur. Regjeringens styrking av politiet fører til økt oppklaringsprosent, redusert saksbehandlingstid, flere straffesaker og flere rettssaker. Derfor må vi sikre en god balanse i straffesakskjeden, slik at den fungerer effektivt fra etterforskning, påtale og til domstolen.

 

2. Høyre har sammen med de tre andre samarbeidspartiene vært pådriver for å bringe bygging av et nytt tinghus i Drammen framover. Bevilgningen til forprosjektet beviser det. Når planprosessen er ferdig vil vi presse på videre for å realisere dette viktige prosjektet.

Morten Wold, førstekandidat for Buskerud Frp
1. Frp er kjent med ressurssituasjonen, og vil prioritere en styrking fremover. Frp har styrket politiet betraktelig, noe som fører til et press på domstolene når flere kompliserte saker kan etterforskes og påtales. Siden 2014 er det bevilget betydelige midler for å få på plass et nytt og mer effektivt saksbehandlingssystem i domstolene, noe som vil føre til en mer effektiv saksbehandling. Frp har i regjering endret juryordningen. Dette vi gi innsparinger på ca. 30 millioner – som vi har besluttet skal gå til styrking av domstolene. Frp har sørget for prøveprosjekter med lyd- og bildeopptak for økt rettssikkerhet, samt hurtigbehandling av straffesaker i Oslo.
 

 

2. Nytt tinghus i Drammen har vært en viktig sak for Frp, og jeg er glad for at vi nå har fått på plass første steg for utbygging gjennom et forprosjekt. Frp vil arbeide for at et nytt tinghus i Drammen skal realiseres så raskt som mulig.

Ståle Sørensen, førstekandidat for Buskerud MDG (Miljøpartiet de Grønne)

1. Det er særdeles viktig at domstolene sikres nødvendig økonomi til å utføre sine oppgaver. Den situasjonen som er nå er ikke akseptabel. De Grønne vil jobbe for at rettsstatens fundament får de midlene som skal til. Undertegnede vil jobbe for at situasjonen forbedres for domstolene og at de er i stand til å gjennomføre sine oppgaver til det beste for landet. Miljøpartiet De Grønne er kritisk til enkelte virkninger av ABE-reformen. Her sitter regjeringen, KrF og Venstre med et stort ansvar for hvordan den utføres. 

 

2. Ved siden av nytt sykehus i Drammen så har et nytt tinghus topp prioritet, Undertegnede vil jobbe med min egen partigruppe og øvrige medlemmer av Stortinget for at et nytt tinghus i Drammen prioriteres høyt.

Lise Christoffersen, andrekandidat for Buskerud Arbeiderparti

1. Arbeiderpartiet er bekymret for H/Frps såkalte «avbyråkratiserings- og effektiviseringsreform». Det er ikke en reform, men kutt, som også rammer domstolene, særlig tingrettene. Arbeiderpartiet og Senterpartiet har foreslått at digitalisering av domstolene skal omfatte alle tingrettene, ikke bare de største. Vi ble nedstemt. Domstolene må få økt kompetanse i barnesaker. Vi vil stoppe tendensen til at mindre domstoler i distriktene tappes for ressurser, at domstoler innlemmes i felles ledelse og «sniknedlegges». Vi ønsker å styrke konfliktrådene, slik at saker kan løses før de kommer til domstolene. Vi har støttet et eget utvalg som skal se på kompetanse, arbeidsmetoder, organisering mv.

 

2. Buskerud Arbeiderpartis stortingsrepresentanter fikk gjennomslag i vår stortingsgruppe for å bevilge penger til nytt tinghus i Drammen. Ap foreslo penger til dette allerede i desember 2015. Vi ble nedstemt. Prosjektet er derfor forsinket, men når det nå omsider er i gang som et forprosjekt, skal Ap selvsagt følge opp med nødvendig midler til at nytt tinghus i Drammen blir realisert.

Jostein Rensel, førstekandidat for KrF Buskerud

1. Domstolene utfører et svært viktig samfunnsoppdrag, og balanse i straffesakskjeden er svært viktig. KrF har derfor, i våre alternative statsbudsjett denne stortingsperioden, prioritert økte midler til domstolene. KrF mener det økonomiske handlingsrommet må styrkes slik at kvaliteten og effektiviteten ikke svekkes. Vi vil følge utviklingen i domstolene nøye, for å hindre at domstolene blir en propp i systemet.

 

2. Jeg er veldig glad for at det nå er sikret midler til prosjektering av nytt tinghus i Drammen. Situasjonen i tinghuset har vært svært krevende i lang tid, blant annet på grunn av dårlig ventilasjon, vannlekkasjer, lite tilrettelagt for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Det er viktig at Drammen nå får på plass et funksjonelt tinghus, både for dem som arbeider der og de som er innom. KrF vil være med og sikre gjennomføringen av Drammen tinghus.

Arne Nævra, førstekandidat for Buskerud SV

1. Dette er ikke en holdbar situasjon. Domstolene er samfunnets viktigste etat i demokratiets tjeneste. De har sterkt økende saksmengde og kan ikke selv velge ut antall saker, eller hvilke saker de vil behandle. De er lovpålagt å behandle alle sammen! Denne avbyråkratiseringsreformen kommer FØR effektivisering gjennom ny digitalisering av funksjoner er gjennomført. Juristforbundet har påpekt at det i «straffesaker, er Stortingets mål for saksbehandlingstid 3 måneder. Saksbehandlingstiden i straffesaker er nå på 8 måneder i Borgarting.» Faktisk skulle domstolene etter min mening vært unntatt hele ABE-reformen, slik som Sivilombudsmannen og riksrevisjonen er. Nå står det rett og slett på penger, budsjettene må opp!

Hele ABE-reformen er også et skalkeskjul for å slanke offentlige budsjetter. Det har også gått sterkt ut over sykehus, noe SV kraftig har kritisert.

 

2. Nytt tinghus i Drammen må realiseres nå. Det eneste jeg kan love er at jeg skal henge på som en klegg ved budsjettbehandlinga i Stortinget for å få dette bygget så snart som råd.
 

Rebekka Borsch, førstekandidat for Buskerud Venstre

1. Domstolene fortjener etter min mening større oppmerksomhet fra politikernes side. Jeg har engasjert meg en del i saken om Drammen tinghus og har hatt verv som meddommer i fem år. Jeg har derfor fått innsikt i hvordan domstolene nedprioriteres til fordel for andre deler av justisvesenet. De store partiene må ta ansvar for dette. Men denne utviklingen kan ikke fortsette. Domstolene er en avgjørende brikke i rettsstaten. Jeg ønsker å bidra til at utarmingen av domstolene stoppes og reverseres, og det ønsker også Venstre som i sitt valgprogram slår fast at domstolene skal få nok ressurser til å ivareta sitt samfunnsoppdrag.
 

2. Prosessen rundt denne saken så langt er nærmest en fadese. Tinghuset vårt ble lovet penger i mange år, først av Ap, så av Høyre. Tomme løfter! I praksis skjedde det ingenting før jeg fikk med meg Venstres stortingsgruppe til å kjempe gjennom de nødvendige bevilgningene i statsbudsjettet 2016. Til tross for at vi fikk pengene på plass, fulgte ikke ansvarlig statsråd og departement opp slik de burde fordi de mente Stortinget ikke ga klar nok bestilling. Saken ble halt ut enda mer. Det nye Stortinget må endelig sørge for at de resterende midlene kommer på plass raskt og prosjektet endelig skal gå slik det ble planlagt for lenge siden. Rettssikkerheten og sikkerheten, samt arbeidsmiljøet til dem som jobber på tinghuset, krever at nytt tinghus bygges raskest mulig.

Jørgen Harboe Wilhelmsen, førstekandidat for Rødt Buskerud

1. Innsparingene i offentlig sektor er et resultat av høyresidens skattelettelser til landets rikeste. Dette gjelder også for domstolene. Vi er imot ABE-reformen og vi er imot alle innsparingene som skal finansiere Høyres skatteletter. Vi er for desentraliserte enheter både innen domstoler, politi, kommuner fylker og vi er for maktfordelingsprinsippet der domstolene gis mulighet for å utføre sin del av maktfordelinga. 

2. Vi forutsetter at Stortinget bevilger de nødvendige midler for å finansiere et nytt tinghus i Drammen.

Per Olaf Lundteigen, førstekandidat for Buskerud Senterparti

1.Tingrettene er blitt sultefora økonomisk under dagens regjering. De har blitt utsatt for ostehøvelkutt som med Høyres språkbruk kalles ABE-reformen (Avbyråkratiserings- og effektivitetsreformen). Stillinger står ubesatt og sorenskriverne fortviler. Senterpartiet har i de siste statsbudsjettene lytta til klare beskjeder fra sorenskriverne i Buskerud om behovet for større bevilgninger. Det har vi fulgt opp i Stortinget, det vil vi også gjøre fremover for å få ned køene og ha god kvalitet i rettsapparatet. Senterpartiet følger nøye med på kvalitet og effektivitet ved de ulike sorenskriverembedene. Vi har merka oss at flere av de små sorenskriverembedene leverer de beste resultatene.  

 

2. Ja, jeg vil følge opp for å finansiere nytt tinghus i Drammen i de kommende statsbudsjett. Tinghuset skal huse dagens sorenskriverembete. Det betyr at det ikke skal overdimensjoneres i størrelse ved at blant annet Nedre Buskerud jordskifterett og Nedre Eiker kommune innlemmes under Drammen sorenskriverembete. Buskerud Sp mener at Nedre Buskerud jordskifterett må flyttes til Hokksund, der hvor Eiker, Modum og Sigdal tingrett holder til i dag. Videre at dagens sorenskriverembete Kongsberg og Eiker/Modum/Sigdal samlokaliseres på Kongsberg. Ringerike tingrett opprettholdes som i dag, mens Hallingdal sorenskriverembete og Øvre Buskerud Jordskifterett samlokaliseres ved utvidelse av dagens bygg i Nesbyen.