I sitt innlegg publisert på dt.no 26. november om pendlerparkeringen i Drammen, forklarer direktør for stasjoner i Bane NOR Eiendom, Knut Øivind Ruud Johansen, hva som ligger bak Bane NORs ønske om å redusere parkeringsplassene i Nybyen.

Ruud Johansen informerer leserne om at «vi står foran en gradvis reduksjon i pendlerparkeringskapasiteten samtidig som vi tilfører nye mobilitetsløsninger». Som eksempler på nye mobilitetsløsninger nevner Bane NOR-direktøren deleordninger for bil og sykkel og et vesentlig bedre gang- og sykkelveinett.

Vi skal ikke blande oss inn i diskusjonen om pendlerparkering. Som prosjektgruppe for utslippsfri fjord- og elveferje i indre drammensfjord og den sentrumsnære delen av elva, har vi lyst til å benytte anledningen til å henlede oppmerksomheten mot vannveiens uutnyttede potensial som transportåre.

Ti eiendomsutviklere med utviklingsprosjekter i Drammen og Lier tok i sommer initiativet til å utrede muligheten for å starte passasjertrafikk med ferje på fjorden og elva. Et forprosjekt, finansiert med 250.000 kroner av de ti utviklerne, ble igangsatt. Senere har Næringsfondet i Drammen og Lier innvilget søknad om ytterligere 250.000 kroner.

Målet med forprosjektet er å synliggjøre at utslippsfri ferje vil innebære store miljøfordeler, styrke kollektivtilbudet og åpne nye muligheter for by- og næringsutvikling.

Elva og fjorden er evigvarende og selvfornyende ressurser som kaller på løsninger som er bærekraftige og utslippsfrie. Vannveien ligger der allerede. På vannveien er det ingen kø, den er opparbeidet, vedlikeholdsfri og trenger verken asfalt eller grøfter. Vannveien er i dag en uutnyttet ressurs i drammensområdets transportplaner.

På vannveien er det ingen kø, den er opparbeidet, vedlikeholdsfri og trenger verken asfalt eller grøfter.

I løpet av noen tiår vil det være bygd bortimot 20.000 nye boliger og lagt til rette for 60.000 nye innbyggere i prosjekter rundt Drammensfjorden og langs elva nær Drammen sentrum.

En ferje vil:

  • avlaste veinettet, bidra til redusert biltrafikk og redusere behovet for nye veier.
  • gi bedre klima og miljø, spesielt bylufta i Drammen.
  • bidra til at regionen blir mer attraktiv for næringsetablering og som arbeidssted.
  • etablere nye miljøvennlige og bærekraftige reisevaner.
  • styrke regionens omdømme.
  • øke verdien på etablerte boliger og gjøre planlagte boliger mer attraktive.
  • skape liv på fjorden og i elva, gi Elvebyen innhold, utvikle den som turistdestinasjon og styrke Drammen som konferansedestinasjon.
  • åpne for kortreiste aktivitets- og opplevelsesturer for innbyggerne.
  • styrke Drammen sentrum som handelsdestinasjon.

Vi har stor tro at ferjen vil bidra til at drammensregionen kan nå nullvekstmålet for biltrafikk og være et viktig bidrag til at vår region – som den eneste – kan oppnå byvekstavtale uten bruk av bompenger. Vår visjon er at en eller flere utslippsfrie ferjer så snart som mulig seiler på fjorden og elva til og fra de fjord- og elvenære boligområdene, arbeidsplassene, byens sentrum og kollektivknutepunktene. Nå har vi lyst til å invitere Bane NOR Eiendom til å ta en sentral rolle i prosjektet i tillegg til deltakelsen som utvikler av Tangen-området sammen med Drammen kommune eiendomsutvikling AS.

Vi har stor tro på at ferjen vil bidra til at drammensregionen kan nå nullvekstmålet for biltrafikk.

Vi har lyst til å invitere Bane NOR som en nasjonal, regional og lokal aktør innenfor kollektivtransporten og Bane NOR Eiendom som en av de største by- og eiendomsutviklerne i Drammen. Bane NOR er en av de største, enten vi snakker om boliger eller næring, enten det dreier seg om Gulskogen eller Nybyen eller det er snakk om Drammens generelle byutvikling.

Vi inviterer derfor Bane NOR Eiendom inn i prosjektgruppa og til å bidra til den utredningen vi er i gang med. Å delta sentralt i utredningen av ferje på fjorden og elva, vil være i tråd med Bane NORs planer og mål både for mobilitet og byutvikling.

Jernbanekaia er tenkt å være en av ferjens mest sentrale stoppesteder. Med Bane NOR som sentral i ferjeprosjektet, kan vi sammen utvikle helhetlige løsninger som bidrar til mindre biltrafikk, lavere luftforurensning, redusert behov for pendlerparkeringsplasser og økt antall gående, syklende og kollektivreisende.

Ja, det kan faktisk være at ferje kan bidra til «at arealet rundt stasjonene kan brukes til miljøvennlig fortetting med flere boliger, flere arbeidsplasser og mer handel» – akkurat slik som Bane NOR-direktøren skriver i sitt innlegg.