Der Høyre går bakover i tid og vil privatisere vår felles skole til fordel for elever fra ressurssterke hjem, vil Arbeiderpartiet gå framover og styrke vår felles skoles evne til å gi like muligheter til alle barn og unge. Det trenger elevene. Det trenger samfunnet.

Det var hovedbudskapet i kunnskapsminister Tonje Brennas forslag til ny opplæringslov sist uke. Elever som faller ut av videregående opplæring var ett av hovedsatsingsområdene. Det ble godt mottatt, blant annet fra Elevorganisasjonen selv.

Nye tider har nye utfordringer og krever nye svar.

Buskerudbenken

Hver uke skriver en representant fra Buskerudbenken på Stortinget i Drammens Tidende.

Denne uken er det Sandra Bruflot fra Høyresom har ordet. Neste uke skriver Lise Christoffersen fra Arbeiderpartiet.

Margrethe Munthes barnesanger var en del av min generasjons oppvekst. Det gjaldt å oppføre seg. En av sangene vi fra arbeiderstrøka på Åssida i Drammen lærte på barneskolen på 60-tallet, var: «Da klokken klang, så fort vi sprang, og ingen sto igjen og hang». Riktignok sang vi «klokka», slik det fortsatt gjelder på Åssida.

Men – vi sto som perler på en snor, og ingen av oss sa et ord. Det hadde vi lært hjemmefra. Skole var viktig, særlig for arbeiderklassens barn. Utdanning var veien ut av fattigdom i generasjonene før oss. Utdanning var for min del veien til den fantastiske klassereisa jeg sjøl har opplevd, som første generasjon i min familie med mulighet til høyere utdanning. Jeg vet utmerket godt hvem jeg kan takke for det. Det var arbeiderbevegelsens folkevalgte, som gikk foran og sørget for at det ikke var lommeboka som bestemte hvem som skulle få muligheten til hva.

Lise Christoffersen

Fra Drammen.

Født i 1955.

Representerer Arbeiderpartiet.

Innvalgt på Stortinget i 2005.

Sitter i Finanskomiteen og er nestleder i Stortingets delegasjon til Europarådets parlamentariske forsamling m.m.

I dag tar vi det som en selvfølge at alle barn og ungdom skal ha samme muligheter basert på deres egne evner og interesser. Det tjener ikke bare den enkelte. Det tjener også samfunnet som helhet. Men virkeligheten er dessverre annerledes.

Noen av dem vi trenger som viktige arbeidstakere i framtida faller igjennom i dagens skole. Det må vi gjøre noe med. Høyresidas svar er gammeldags og usosialt – godkjenne flere og flere private skoler for de såkalt skoleflinke. Det gjorde Erna Solberg i regjering. Det sier hun tydelig fra at hun vil gjøre igjen. Privatisering er svaret når det gjelder utdanning, som på mange andre velferdsområder.

Flere innlegg fra Buskerudbenken

Arbeiderpartiets svar er det stikk motsatte. Vår tids utfordringer krever mer fellesskap, ikke mindre. Vi vil ikke privatisere til fordel for de få, men fortsette å forbedre vår felles skole for alle. Det er viktig for den enkelte, men også for samfunnet vårt som helhet.

Befolkningen vår blir stadig eldre. Vi kommer til å trenge alle hender vi har, i arbeid. Vi vil trenge flere leger, sykepleiere og helsefagarbeidere i helsevesenet. Vi vil trenge flere fagarbeidere i industrien, i bygg og anlegg. Vi vil trenge flere folk i barnevernet. Vi vil trenge flere lærere osv. osv.

Da må vi sørge for at vi har en skole der dagens barn og unge finner seg til rette. Det er ett av målene for den nye opplæringsloven som Aps utdanningsminister lanserte.

Flere unge må få fullføre videregående utdanning. Det tjener den enkelte på. Det tjener samfunnet på. For mange faller ut i dag. Det må snus. Når Elevorganisasjonen, som ivaretar skoleungdommenes interesser er positive til Tonje Brennas lovforslag, lover det godt.

Kort fortalt. Den nye loven skal bidra til at flere fullfører videregående, at flere får mulighet til å ta fagbrev, at elevene får tydeligere rett til å påvirke egen hverdag og at arbeidet med tettere oppfølging styrkes. Det skal skje i fellesskapets regi.

Så vil det fortsatt være noen som ikke finner seg til rette i det ordinære skoleløpet, selv om det forbedres aldri så mye. Arbeiderpartiet vil ikke sitte rolig og se på at disse ungdommene skal seile sin egen sjø.

Et stikkord for oss i Buskerud Arbeiderparti er UngInvest, et fylkeskommunalt tilbud til unge 16–24 år basert på praktisk læring ut fra den enkelte elevs egne styrker og evner. En alternativ vei til videregående utdanning, som har fått både nasjonal og internasjonal oppmerksomhet for sine gode resultater.

UngInvest ble etablert under Buskerud Arbeiderpartis styre i Buskerud fylke. Vi greide å beholde UngInvest da Buskerud ble en del av Viken. Buskerud Arbeiderparti skal sørge for at UngInvest består når Buskerud igjen blir eget fylke fra neste år. Fordi det er rettferdig, og fordi samfunnet trenger de ungdommene som får utdanning der.

Nyheter fra Drammens Tidende