Vår visjon for Strømsø er å utvikle et levende og attraktivt bygulv med et mangfold av møteplasser.

Se for deg et sted folk i alle aldre vil møtes hele året og stadig vender tilbake til for å spise, drikke, handle, danse, skravle, jobbe og bo. Vi ønsker å snu området fra et sted man går forbi på vei til noe annet til et område man oppsøker for å få opplevelser, få løst sine behov midt i byen og skape intime områder som kan ha en stor verdi for byens befolkning. Det betyr at vi må bruke bygulvet, men også ha åpne og attraktive fasader som kan trekke inn mennesker i byggene. Dette er oppgaven vi arbeider med nå, og som vi ønsker å presentere senere i år.

Strømsø United har samlet eierskapet til flere sentrale eiendommer rundt Strømsø Torg og Torgeir Vraas plass hvor formålet er å se området under ett, og å utvikle det samlet. Dette er et av de mest sentrale områdene i Drammen, og vi går inn i denne oppgaven med stor ydmykhet. Vi er glade for engasjementet som vises og forstår enkeltes utålmodighet med å konkludere allerede nå.

LES OGSÅ:

Strømsø har mange kvaliteter som vi ønsker å ta med videre. Denne delen av byen har et unikt mangfold av mennesker og virksomheter. Det er et av landets mest sentrale knutepunkt, og en viktig kobling mellom Bragernes og bydelene rundt Strømsø.

Ambisjonen er å gi innhold til alle dimensjonene av bærekraftbegrepet. Miljømessig bærekraft handler mye om klimaavtrykket til enkeltbyggene, men også om hvordan vi kan bidra til fortetting med arbeidsplasser og boliger rundt knutepunktet for å redusere privatbilismen i og ut av byen.

Den pågående prosessen med ny arealplan for hele kommunen er et viktig verktøy for politikerne til å styre hvor de ønsker at byens befolkning skal bo og arbeide. Buskerudbyens nullvekstmål i privatbiltrafikken betyr i praksis fortetting rundt kollektivknutepunkt. Inneværende arealplan peker på dette området i byen til å tåle høyere bygg, noe vi utforsker for å sikre totaløkonomien i prosjektet og for å bidra til fortetting rundt kollektivpunktet på Strømsø.

For å ivareta sosial bærekraft ønsker vi å videreutvikle mangfoldet, bidra til medvirkning og skape møteplasser for befolkningen. Både de som skal arbeide, bo og søke opplevelser i dette området. Vår egen økonomiske bærekraft til å gjennomføre prosjektene er avgjørende, men også å legge til rette for et mangfold av arbeidsplasser og økonomisk utvikling i byen. En felles ambisjon for byen er å gjøre seg attraktiv for at større både nasjonale og internasjonale virksomheter ønsker å etablere seg her.

Vi mener ikke som Byantikvaren gjør i Drammens Tidende 21. februar at de unge må skjerpe seg, men vi må lytte til dem også. De unges meninger er viktige. Både når det gjelder byutvikling, men også hvordan vi skal legge til rette for at det finnes attraktive og spennende arbeidsplasser i byen når de er ferdig utdannet.

De unge har en viktig stemme som vi skal ta på alvor. Drammens Tidende på kommentarplass er rask med å konkludere hva folkeviljen er er etter sin egen undersøkelse publisert 21. februar. Vi for vår del har ikke konkludert hvilket alternativ vi foretrekker.

Når det gjelder Globusgården, vet vi at den har en spesiell posisjon i mange drammenseres hjerter. Bygget har i flere tiår lidd under mangel på vedlikehold. Det vil kreve mye å sette det i stand etter dagens standarder, samt å sikre det en ny funksjon for nye brukere. Vi tror at det kan være mulig, men vil bruke de kommende månedene på å kvalifisere hva som skal til for å sette det i stand for en ny tid.

Vi startet planleggingen for litt over et halvt år siden og skal presentere planer som forhåpentligvis kommer til å prege byen positivt i mange år fremover. Statusen for vårt utviklingsprosjekt er å arbeide fram konkrete og gjennomførbare alternativer. Ett alternativ har som hovedretning at Globusgården erstattes av en grønn og stor park med et stemningsfullt vannspeil midt på torget. Et annet innebærer at vi videreutvikler Globusgården og gjør den mer tilgjengelig for byens befolkning og oppgraderer torget til å bli mer tilgjengelig og attraktivt. Alternativene skal gi åpne fasader og attraktive byrom for byens befolkning.

Videre drift av disse eiendommene om lag som i dag oppfatter vi det er få som ønsker. Det er grunnen til at vi gjør en grundig jobb med å kvalifisere de alternativene vi kommer til å presentere. Vår ambisjon er å realisere dette.

Vi gleder oss over debatten og ønsker å lytte til byens befolkning, unge og eldre. Vi vil presentere våre forslag som grunnlag for en debatt om en helhetlig utvikling for byen vi alle er så glade i.

LES OGSÅ: