KrF har sørget for at det i forslag til nytt statsbudsjett for 2021 blir satsing på flere varig tilrettelagte arbeidsplasser (VTA). Dette arbeidstilbudet kommer spesielt utviklingshemmede og psykisk syke til gode.

Arbeid gjør godt for de fleste. Det gir en mer meningsfylt hverdag og mulighet for en ekstra inntekt. Det er for få som får mulighet til å bidra. Mange ønsker å bidra, men får ikke muligheten til det fordi det ikke blir lagt til rette for det. KrF vil bevilge mer penger til ordningen slik at den skal favne flere. Formålet er bl.a. å bringe deltakere ut av isolasjon og gi dem anledning til å bidra til samfunnet og delta i et fellesskap på arbeidsplassen.

Varig tilrettelagt arbeid (VTA) skal gi et tilbud om arbeid til personer som mottar eller i nær framtid ventes å få innvilget uføretrygd, og som har behov for spesiell tilrettelegging og tett oppfølging. Mange av deltakerne er utviklingshemmede eller har ulike psykiske lidelser.

I årets statsbudsjett foreslår regjeringen å øke bevilgningen til VTA med 39 millioner, noe som tilsvarer om lag 300 nye plasser til mennesker som vanligvis faller utenfor det vanlige arbeidslivet. Dette kommer i tillegg til at regjeringen har økt antall VTA-plasser fra 2013 til i dag med 2400 plasser. Dette er en viktig prioritet for KrF. Målet for årene som kommer er å trappe videre opp antall VTA-plasser for å møte behovet. Vi ønsker mulighet for alle til å delta i arbeidslivet.