Hva nå Drammen?

I den senere tiden har det vært en del oppmerksomhet rundt Bane Nor som ønsker å benytte det sentrumsnære området ved Sundland til togparkering framfor å stå ved avtalen de inngikk med byen i 2012, nemlig at dette området skal benyttes til boligbygging.

Siden 2012 har det skjedd mye, og Drammen har store arealer som kan gjøre det mulig å satse på boligbygging samtidig som en innfrir statens krav til byvekstavtale. Det innebærer at boligbygging ikke skal medføre økt biltrafikk.

Drammen står nå i en unik posisjon med sentralisert byutvikling og fortetting på nettopp Sundland. I dette området ligger alt til rette for en sentral og moderne bydel i gang- og sykkelavstand fra sentrum. Men det krever at byens politikere står opp for Drammen og sier tydelig fra til Bane Nor: Overhold avtalen fra 2012 – legg tog parkeringen utenfor byen og la oss bruke dette attraktive og sentrumsnære området til god og moderne byutvikling. Det er nå vi har muligheten til å legge til rette for en byvekstavtale – uten bompengefinansiering.

Byen har gjennomgått en historisk transformasjon. Men hvor langt er vi egentlig kommet? Bilandelen i Buskerudbyen er høy. Ifølge den nasjonale reisevaneundersøkelsen fra 2018 var bilandelen i dette området blant landets høyeste for et byområde. Kollektivandelen var på kun ca. ti prosent.

Bane Nor med stygg avsporing på Sundland

Veksten i motorisert transport skal skje fortrinnsvis gjennom kollektivtransport og ikke via biltrafikk. Hva skal til for at bilbyen Drammen klarer det? Hvordan henger nullvekstmålet sammen med planene for boligutvikling i kommunen? Det er planlagt utbyggingsområder hvor det er opplagt å velge biltransport fremfor kollektivt eller gange og sykkel inn til byen. Utvikling av disse områdene vil samtidig kreve investeringer i infrastruktur for ikke å belaste et allerede overbelastet trafikksystem, for eksempel ny Konnerudnedføring. Dette var et av hovedelementene i Buskerudpakke 2, hvor bompenger var en grunnpremiss og grunnen til at pakken falt.

Gir det da ikke bedre mening å utvikle boliger i nærheten av bykjernen – i det som er i gang- og sykkelavstand til stasjonene og arbeidsplassene i sentrum? Sundland er et opplagt område for byutvikling, samtidig som man kan unngå bompenger, nå nullvekstmålet og å fortette i elvedalen. At togparkeringen på Sundland har ligget der historisk betyr ikke at det er en god utnyttelse av arealene fremover.

La oss bruke Sundland-området. Et attraktivt område i nærhet til elva, skogen og sentrum. Et område hvor det er flatt og realistisk å kunne bruke sykkel uten å måtte investere i elsykkel eller være ekstrem-syklist opp bakkene.

Boligbygging på Sundland gir mulighet for å utvikle et større byområde i Drammen – for alle, en sammensatt struktur, med næring, bolig, åpne fasader og byliv i en variert boligstruktur. For familier som ikke vil betale prisen for en enebolig i Oslo, men som stadig ønsker å bo sentralt i forhold til hovedstaden – 30 minutter fra Oslo. Men også for oss som jobber i Drammen og vil ha hverdagslogistikken til å gå opp i nærområdet, nyte den grønne byen og turen elvelangs.

Så kjære politikere, stå opp for Drammen. Ta ansvar og fortsett utviklingen av en grønn, moderne, dynamisk attraktiv by!

Les også: