Den 31. mars hadde Drammens Tidende et oppslag og en artikkel om utbyggingen på Travbanen på Åssiden. Artikkelen ble frontet av et fantastisk flott bilde, reine glansbildet og ga et klart uttrykk av hvor fint alt ville bli. Artikkelen hadde også en tittel: «Jeg synes det er helt rått». Og en avslutning om hvor gøy og motiverende det var å arbeide med et slikt prosjekt.

Det var utbyggerne Åssiden Eiendom som ble intervjuet.

Denne artikkelen stod i grell kontrast til et oppslag i samme avis den 20. juli 2021. Den gang var tittelen «Vi er livredde», og seinere i artikkelen «….vil ikke ende opp som flytebrygge».

De som ble intervjuet den gangen, var tre stykker fra den nystartede arbeidsgruppen «Redd Åssiden fra katastrofen» som representerte 42 berørte husstander i den utvidede risikosonen. Mye vann har rent ned åssiden siden den gang. Nå har arbeidsgruppen fått sin egen facebookside og har godt over 500 følgere. Det er tydelig at byggesaken har stor interesse og engasjementet synes å være godt og oppriktig.

Utgangspunktet for de to gruppene som ble intervjuet, må sies å være formidabelt forskjellig.

Vi synes det er merkelig at artikkelen ikke tar for seg eller nevner Gjerdrumrapportens del 2. Det er en rapport fra et regjeringsoppnevnt ekspertutvalg som tar for seg alle sider hva angår behandling av kvikkleire. Travbanen er plassert i fareklasse 5, som er det høyeste farenivået, mens Gjerdrum hadde fareklasse 3. Vi vet alle hvordan Gjerdrum endte. Utvalget går så langt som å foreslå en ny lov: Naturskadesikringsloven hvis innhold blir gjeldende for hele landet, også Drammen og Travbaneprosjektet.

Rapporten samler seg om fem hovedpunkter:

1. Bedre undersøkelser med ny teknologi og tverrfaglig kompetanse

2. Sertifisering av faglig kompetanse, både firmaer og personell

3. Ansvarsfordeling blant de forskjellig aktører ved utbygging

4. Bedre system for mottatte bekymringsmeldinger. Registrering, arkivering og oppfølging.

5. Forslag til ny lov: Naturskadesikringslov

Vi synes Drammen kommune, og utbyggerne, bør avvente resultatet av «etterarbeidet» på rapporten før de fortsetter planleggingsarbeidet og en eventuell byggestart. Rapporten mmed lovforslaget er nå til vurdering og gjennomgang hos Olje- og energidepartementet.

Det er bedre med en forsinkelse enn en katastrofe.

Like merkelig som at Gjerdrumrapporten ikke er nevnt, er at heller ikke den kolossalt økende trafikkmengden er nevnt. Det gjelder både Rosenkrantzgata og Buskerudveien. 9000 biler ut og inn av området per dag blir voldsomt. Buskerudveien har allerede over 30 buss- gjennomkjøringer per døgn, 8 stoppesteder og 2 barnehager. Med den byggeaktiviteten som har skjedd det siste året og fortsatt skjer noe lengere nede i Buskerudveien, er veikapasiteten allerede sprengt. Veien er også skolevei for småskolebarn og hva med sparkesyklene ?

Det snakkes om å bygge fire fotballbaner. Fantastisk. Hvordan er en fotballbane definert? Slik vi ser det har vi allerede fire baner litt lengre nede på «Åssia» og plutselig har vi åtte stykker. Vi synes ikke at det var noen genial bruk av areal, for hvem skal bruke dem? Skal det være fotballbaner for hele Viken? Det er mange typer spill og baner man kan lage og med stor suksess til fordel fra 4 fotballbaner.

Sikring av området er også forbigått i artikkelen, men det er et meget viktig område. En ting er å sikre selve byggeområdet, en helt annen ting er å sikre et område 100-150 meter i en områdesone gjennom og over privat eiendom. Det er den kolossale utbyggingen som, tross all sunn fornuft, skal bygges på så dårlig grunn, som er den ene og direkte årsak til en høyst usikker sonesikring.

Det gis ingen garanti for at sikringstiltakene som er foreslått, holder og er tilstrekkelig om uhellet er ute. Og det verste av alt er at privat eiendom må tas i bruk. Det er etter vår mening uhørt.

Vi er langt fra sikre på at den påtenkte gigantutbygging vil bli et bra sted å bo. Snarere det motsatte. Ser man på boområdene rundt travbanen: Vinkelveien, Øvrejordet og «Thorrud-gården» og langs elva, er det dette områder som har identitet, miljø, særpreg og sikkerhet. Her vil folk bo, men ikke i blokker og trafikkaos.

Vi er meget spente på hva Nærutvalget vårt har å si i denne forbindelse. De skal jo nettopp ivareta de verdiene som vi nå snakker om: Trivsel, miljø, særpreg og sikkerhet i nærmiljøet.

Politikerne kappes om å være øverst på pallen når det gjelder det grønne skiftet. Vi må ha «Handa på rattet i det grønne skiftet», sa Ap-veteran Martin Kolberg en gang for ikke så lenge siden. Det tror jeg alle partier vil ha. Det gjenstår å se om handling følger ord, men det er kanskje for mye penger involvert?

Tenk om Drammen kunne bli byen det ble snakket grønt om.

LES OGSÅ: