Finansbransjen har i løpet av de siste årene fått et stort ansvar for å bidra til å styre økonomiske midler i grønn retning. Det betyr at bankene nå må ta sitt samfunnsansvar på alvor ved å sette reelle krav til seg selv, sine kunder og leverandører.

Bransjen jobber kontinuerlig for å ta grep innen forhold relatert til miljø- og klima, samt videreutvikle en tydelig integrering av bærekraft i sin virksomhetsstyring. I tillegg vil bankenes bedriftskunder i løpet av de neste årene både involveres i og få krav til blant annet bærekraftsrapportering og måling av utslipp.

Bærekraftig utvikling

En bærekraftig utvikling vil si en utvikling som tilfredsstiller behovene til menneskene som lever nå, uten å ødelegge fremtidige generasjoners muligheter til å tilfredsstille sine behov.

Diskusjoner om bærekraft dreier seg særlig om å bekjempe miljøproblemer, fattigdom og nød, og er gjerne inspirert av FNs bærekraftsmål.

Kilde: Store Norske Leksikon

For en del bedrifter er bærekraft kun et svevende som man leser om i media og blir for lite konkret å forholde seg til i en ellers travel dag.

Men – det viser seg tydeligere enn noen gang at ved å ta bærekraft på alvor kan bedrifter redusere kostnader, tiltrekke seg flinke folk, forbedre omdømme og samtidig bidra til en forbedring av miljøet og lokalsamfunnet.

Les også

Verden står i en stor klima- og naturkrise, og vi har av FNs generalsekretær blitt bedt om å handle med «alle midler, alle sammen, samtidig». Dessverre har andre store kriser som pandemien, energikrisen og urolige økonomiske tider en tendens til å overskygge vår nødvendige handlingskraft mot langsiktige utfordringer.

I vår region har man høstet en del erfaring med klima- og miljøtiltak.

Eksempelvis har man siden 1990-tallet jobbet med å styre biltrafikken bort fra Drammen sentrum og gjennomført en stor opprensing av Drammenselva.

Les også

I år vedtok Drammen kommune en ny og ambisiøs klimastrategi for 2030, som blant annet skal redusere klimagassutslipp med 55 prosent. Kommunen skal bli en foregangskommune på sirkulær økonomi. I tillegg jobber lokale bedrifter med å forbedre seg ved eksempelvis gjennomføring av miljøfyrtårnsertifiseringer og innføring av nye prosesser for å kutte utslipp i bygge- eller produksjonsprosessen.

Vi har med andre ord mange gode erfaringer og forutsetninger i regionen for å ta det viktige bærekraftsarbeidet videre.

Dersom vi skal unngå at jorda varmes opp mer enn 1,5 grader, og samtidig nå nullutslipp senest innen 2050, må de globale utslippene reduseres med 43 prosent innen 2030.

En del bedrifter har derfor også tatt et standpunkt om å nå et mål om netto nullutslipp innen 2050, og det blir fremover essensielt at de får til å sette hensiktsmessige, relevante, konkrete og målbare delmål underveis som skal bidra til å kutte klimagassutslipp.

Videre har EU satt i gang store tiltak med sin nye «Green Deal», og denne vil påvirke svært mange bedrifter i Norge i årene som kommer. Noen næringsaktiviteter vil bli klassifisert som «brune» og få krav til seg når det gjelder omstilling.

Les også

Med dagens nedslående utsikter for planeten er det essensielt at alle aktører i samfunnet trekker i samme retning. Her må vi ha med offentlige instanser, finansinstitusjoner, store internasjonale og nasjonale virksomheter, lokale bedrifter, samt gründere som tør å tenke nye tanker.

Vi har nådd et kritisk punkt hvor vi ikke noe annet valg enn å jobbe sammen for å skape gode løsninger som trekker i riktig, grønn retning.

Så da gjenstår spørsmålet: tar din bedrift bærekraftsutfordringen?

Les også disse sakene

Les også

Naturkrisa krever lokale løsninger

Les også

Hvis Svelvik skal bevares som «sørlandsby» må det handles raskt