Det siste året har regjeringen snakket på inn- og utpust om at tiden er inne for å stramme til. Det rammer i høyeste grad samferdselssatsingene i regionen vår. Vi har derimot ikke tid til å vente på E134.

Som de fleste kommuner er Lier helt avhengig av god infrastruktur som kan binde bo- og arbeidsmarkedsregionen sammen. Mange innbyggere i Lier pendler. E134 gjennom Lier er også en viktig forbindelse for næringstransporten, med mye tungtrafikk, og vi har ventet i mange tiår på en ny vei. Alt peker derfor i retning av at E134 Lier–Asker er en strekning som må prioriteres.

Likevel ser vi gang på gang at det motsatte skjer.

Les flere kronikker og debattinnlegg her

Nylig kunne Statens vegvesen melde om at oppstart av reguleringsplanarbeidet for E134 Lier-Asker settes på vent. Denne stansen kommer på toppen av at det ikke kom midler på bordet til E134 Oslofjordforbindelsen i statsbudsjettet. Nedprioritering av denne viktige veien er skuffende for alle som er bosatt i regionen, og for alle som er avhengige av, og, ikke minst, bor langs europaveien.

Ironisk nok, samtidig som vedtatt kommunedelplan for E134 Lier-Asker ble signert av meg som ordfører, klar for iverksettelse, rullet mediesakene ut om at Statens vegvesen varslet stans i videre prosjektering. De peker på at regjeringen har strammet inn på prosjekteringsmidler i årets statsbudsjett.

Samtidig gir Statens vegvesen følgende beskrivelse av situasjonen: Dagens vei er i dårlig stand og oppfyller ikke gjeldende krav til veibredde, avkjørsler, kryssløsninger og fartsgrense. I tillegg skaper lokaltrafikk og gjennomgangstrafikk store miljø- og trafikksikkerhetsproblemer for de som bor i området.

Alle som har kjørt på den omtalte veien forstår godt hva som beskrives, og ville kanskje ha brukt enda sterkere ord.

Vårt budskap til regjeringen er tydelig. Det er på ingen måte for sent å snu. Sørg for at Statens vegvesen fortsetter arbeidet.

I mai skal regjeringen levere revidert statsbudsjett. Der, men også trolig gjennom en enkel instruks fra statsråden, finnes mulighet for løsninger for E134 – helt i tråd med lokalpolitiske vedtak.

Andre saker fra Drammens Tidende: