I Opplæringsloven står det: «Dei skal få utfalde skaparglede, engasjement og utforskartrong.»

Likevel opplever for mange barn og unge en skole som er mer opptatt av å måle, teste og vurdere deres prestasjoner. I stedet for å motivere til nysgjerrighet og livslang læringslyst.

Det store fokuset på prestasjoner og karakterer fører til at mange unge opplever en hverdag preget av stress og press. Skolen blir et sted der de hele tiden må prestere og levere. Heller enn å lære og utforske.

MDG ønsker å begrense bruken av karakter i grunnskolen, fjerne karakterer i orden og oppførsel og legge til praktiske ferdigheter som en sjette grunnleggende ferdighet. Dette er viktige grep for sikre at barna våre beholder skapergleden, engasjementet og utforskertrangen gjennom hele skoleløpet.

MDG vil ta et krafttak mot mobbing, trusler og vold mot både lærere og elever. Vi vil gi lærerne mer tid til kjerneoppgavene sine ved å redusere krav til rapportering, dokumentasjon og testing. Vi vil tilrettelegge for praktiske arbeidsmåter i alle fag ved å legge til praktiske ferdigheter som en sjette grunnleggende ferdighet.

Det er på tide å styrke de praktisk-estetiske fagene i lærerutdanningen.

Vi vil styrke de praktiske, estetiske og IKT-rettede valgfag fra femte trinn.

Barn bruker mer tid på skolen enn noensinne. Men – det er også viktig for barns utvikling med fri lek, tid med familien og aktiviteter utenom skolen. For å frigjøre tid for familiene, vil vi at skolen fra første til fjerde trinn i hovedsak skal være leksefri, og vi går mot forslag om obligatorisk heldagsskole.

Vi vil også begrense bruken av karakterer i grunnskolen og ikke innføre karakterer i barneskolen.

Stem MDG.

LES OGSÅ: