Både regjeringen og Statens Vegvesen ønsker nå å bygge mindre vei. Det er vi i Fremskrittspartiet helt uenig i.

De siste månedene har det vært en markant økning i antallet trafikkulykker. Til tross for dette kutter regjeringspartiene Ap og Sp, sammen med SV, i bevilgningene til vei i enigheten om revidert budsjett. Det skjer altså når tiden egentlig er inne for å satse mer, ikke mindre.

Noe av det første FrP gjorde da vi inntok regjeringskontorene for snart ti år siden, var å sørge for et taktskifte i norsk samferdselspolitikk. Da skulle det ikke lenger bygges stykkevis og delt, men sammenhengende og helhetlig. Samtidig skulle det bygges for morgendagens Norge, ikke for gårsdagens, slik mantraet hadde vært, og synes å bli igjen med rødgrønn styring.

Vi fikk gjennomslag. Vi doblet samferdselsbudsjettet. Det luktet asfalt i hele Norge og vi opprettet selskapet Nye Veier. Et selskap som endelig utfordret Statens Vegvesens monopolistiske situasjon. Med mer konkurranse på veiutbygging ble det tenkt nytt, bygd mer og til en billigere penge. Alle var vinnere. Nå ser det ut til at regjeringen vil sette et punktum for denne suksesshistorien.

Buskerudbenken

Hver uke skriver en representant fra Buskerudbenken på Stortinget i Drammens Tidende.

Denne uken er det Fremskrittspartiets Morten Wold som har ordet. Neste uke skriver SVs Kathy Lie.

LES OGSÅ:

Både i statsbudsjettet for 2022 og i enigheten om revidert nasjonalbudsjett med SV, kuttes det i veibevilgningene. Det første Senterpartiet og Arbeiderpartiet gjorde da de kom i regjering, var å kutte én milliard kroner til investeringstiltak som omhandlet trafikksikkerhet og 280 millioner til veivedlikehold. Nå kutter de ytterligere 49,5 millioner kroner. Det er nesten ikke til å tro.

Kutt innen motorveibygging gjør bare vondt verre for transport-, bygg- og anleggsnæringen, som fra før er i knestående på grunn av skyhøye drivstoffavgifter og byggevarepriser.

Nylig kom også beskjeden om at regjeringen vil fremskynde fremleggelsen av Nasjonal transportplan til våren 2024. En plan som skal gjelde for perioden 2025 til 2036. Signalene er at det skal bygges mindre og at ting skal nedskaleres. Men dersom regjeringen kutter i investeringene, må den i det minste vise til en plan for økt vedlikehold for å ta inn noe av de mange milliardene som finnes i vedlikeholdsetterslep på både riks- og fylkesveier.

Dårlige veier utgjør en bekymring for folk i hverdagen, spesielt i distriktene. Det er et stort behov for at flere strekninger utbedres med midtrekkverk, oppmerking og tilstrekkelig bredde.

En slik samferdselspolitikk viser svært dårlig prioritering, og like dårlig trafikksikkerhetspolitikk. Ved å kutte ned på sikre og trygge motorveier ser samferdselssektoren ut til å bli nedprioritert igjen, i god Ap-tradisjon.

LES OGSÅ:

Vi har store og krevende samferdselsprosjekter også i Buskerud valgdistrikt. Nå må Ringeriksbanen igangsettes, den har vært planlagt i 158 år. Klarer regjering og storting å tukle til denne saken enda en gang, vil det ikke være annet enn komisk.

Det er også viktig at kampen for to tog i timen til Kongsberg fortsetter. Likeså at reetablering av persontogtrafikk på Randsfjordbanen mellom Hokksund og Hønefoss kommer på plass. Og det vil bli en stor og viktig oppgave å lande spørsmålet om påkoblingen av E134 over Viker til E18 i Lier. Ingenting tyder på at det blir mindre kamp om samferdselskronene i årene som kommer.

Som jeg skrev innledningsvis har det den siste tiden vært en markant økning i trafikkulykkene. Det er svært alvorlig, og kan skyldes flere forhold. Ett av de viktigste forholdene er likevel dårlig veistandard.

Ifølge Statens Vegvesens egen dybdeanalyse, kunne hele 36 prosent av alle dødsulykker på norske veier i 2020 skyldes forhold knyttet til vei og veimiljø. Flere folk dør. Da burde løsningen være innlysende: bygg mer, bedre og raskere, ikke mindre og dårligere.

Etter regjeringspartienes forhandlinger med SV i Stortinget, har SV fått gjennomslag for å nedskalere større veiprosjekter. Det er dårlig nytt for trafikksikkerheten siden firefelts motorveier er de tryggeste.

Fremskrittspartiets løsning på dette er like innlysende som den alltid har vært: Samferdsel er investering, ikke utgift. Derfor må vi fortsatt satse på å bygge landet vårt, slik at vi kan ferdes trygt uansett hvor vi reiser.

LES OGSÅ: