Debatten om reduksjon av klimautslipp går for fullt. Flertallet av partiene svarer på utfordringene med konkrete kutt i form av forbud mot forbruk. Realiteten er at det sies særs lite om hvordan vi skal senke produksjonen av varer vi forbruker, eller endre produksjonen slik at vi i fremtiden får et bærekraftig samfunn. Vi trenger nå en industri som produserer på grunnlag av grønt karbon i form av biomasse og et forbruk som legger til grunn en sirkulær økonomi.

Forbud mot produksjon og forbruk av olje og gass vil helt riktig føre til en tydelig nedgang i Co₂ utslippene i Norge. Det er naturlig å anta at vi samtidig må forby import av de samme varene man vil sette en stopper for å produsere. Med andre ord vil det måtte føre til kutt i bruk av eksempelvis flytevester, de fleste toalettseter, bandasjer og ikke minst mobiltelefoner. Selvsagt lar det seg gjøre å bytte toalettsetet i plast med et i treverk, men det er liten tvil om at det ikke hjelper. Senterpartiet er derfor helt tydelige på at denne forbudspolitikken og tvungne stoppen av oljeindustrien ikke er svaret på problemet.

Karbonet som vi henter fra olje og som vi produserer mesteparten av det vi forbruker er kjernen i klimaproblemene og det er på dette området innsatsen må legges ned. Senterpartiet vil ha en statlig investering i foredlingsindustrien med mål om å hente ut grønt karbon fra våre landbasert råvarer, slik som tømmer. Kun ved å bruke naturens egne prosesser for å binde opp Co₂ (fra skoleundervisningen kjent som fotosyntesen) vil vi kunne gjøre forbruket vårt til en naturlig del av kretsløpet og den biologiske prosessen. Det er her energien og pengene må legges ned og det er her den store effekten er, som vil revolusjonere industrien, forbrukersamfunnet og unngå katastrofen.

På laboratoriet hos Borregaard i Sarpsborg skjer små undere, hvor man gjennom investeringer og forskning utvikler bærekraftige produkter som kan erstatte avhengigheten til olje. Dette er dette Senterpartiet mener staten skal være en pådriver for, slik at vi presser frem den nødvendige revolusjonen innen produksjons og foredlingsindustrien. For i motsetning til KrF sin kandidat Kjell Erland Grønbeck som sier at vi er avhengige av at de private aktørene vil satse og at staten ikke kan investere slik i fremtiden, så mener SP at dette nettopp er statens oppgave. Staten må gå foran slik vi har gjort før gjennom å regulere, investere og med det sikre befolkningens interesse i forvaltning og foredling av naturressursene våre.

Høyres Trond Helleland fnyser og ler av denne formen for forskning og industri fordi Lundteigen har jobbet for en slik satsing i flere tiår. Fraværet av resultater henger direkte sammen med Stortingets manglende vilje til å satse på det grønne karbonet og nå løper tiden fra oss. Senterpartiet sier derfor igjen at Norge må gå foran i satsingen på denne revolusjonen, skal vi få resultater før det er for seint. Senterpartiet har vært der ute og snakket med folka og vi veit at det går, nå skal vi satse slik at vi levere betydningsfulle resultater i kampen for klima.

Senterpartiet vil ikke sette en sluttdato for det norske oljeeventyret. Dette fordi oljeindustrien utgjør så mye mer enn bare en miljøutfordring. Norsk oljeindustri er en teknologisk pådriver, en industriell kjempe, en arbeidsplass for 225.000 kvinner og menn, men ikke minst er norsk oljeindustri en kunnskapsbase vi må bruke inn i fremtiden slik at gårsdagens investeringer gjøres gjeldende på nye områder. Dessuten er det fortsatt slik at vi i fremtiden vil være til dels avhengige av olje, det skal produseres produkter, verdier, arbeidsplasser og dette skal Norge være en del av, slik at vi sikrer at den nødvendige produksjonen gjøres på en forsvarlig måte og skaper verdier for velferdssamfunnet langt frem i tid.

For til tross for den nødvendige omleggingen som Senterpartiet mener vi skal være en pådriver for, slik at vi tvinger frem en grønn industriell revolusjon, så er det heller ingen som kjenner verdien av olja som en begrenset naturressurs frem i tid, og også dette må vi forvalte med respekt og fornuft.

Senterpartiet satser på naturen, og staten skal være pådriver slik at vi kan foredle våre egne råvarer, skape arbeidsplasser og verdier i hele Norge og med det styrke norsk verdiproduksjon, som i all for lang tid har basert seg på salg av råvarer og altfor lite på foredling og håndfaste verdier. Først da vil vi kunne ta Norge inn i fremtiden, levere kunnskap som kan gi verdensomspennende resultater i kampen for klima, og ikke minst vil vi igjen kunne gi folk en jobb å gå til i både by og land.

LES OGSÅ: