Modum Bad er en diakonal stiftelse med en stolt historie fra 1957. Som en ideell organisasjon har den vært ledet med ansvar og langsiktig tenkning, for hele tida å være et særegent kvalitetstilbud for mennesker i hele landet som trenger behandling for psykiske lidelser. Hovedformålet er å fremme psykisk helse og livskvalitet gjennom forskning, behandling og forebygging.

Modum Bad har stor allmenn tillit gjennom gode resultater av sin behandling. Likevel kan Modum Bad få redusert aktivitet under dagens konkurranseregelverk for helse- og omsorgstjenester for 2024.

Fritt behandlingsvalg, som blei innført av Solberg (H)-regjeringa, er nå avviklet. Vårt Land skriver på lederplass 31. januar: «Det er ikke god politikk at det offentlige skal bruke store penger på kommersielle helsetilbydere. Hvis den sterke norske velferdsstaten skal fortsette å gi god helsehjelp, kan ikke det offentlige helsetilbudet tappes for penger og fagfolk. Kommersielle helsetilbydere er til for å skape verdier for eierne, og det er ikke statens oppgave å sikre disse inntektene for næringslivet.» Senterpartiet har hele tida vært mot fritt behandlingsvalg.

Buskerudbenken

Hver uke skriver en representant fra Buskerudbenken på Stortinget i Drammens Tidende.

Denne uken er det Per Olaf Lundteigen fra Senterpartietsom har ordet. Neste uke skriver Sandra Bruflot fra Høyre.

Aktiviteten ved Modum Bad har fram til 2022 vært basert på en 10 års-hovedavtale med HSØ RHF (Helse Sør-Øst Regionalt helseforetak), samt fritt behandlingsvalg de siste årene.

For kalenderåret 2023 er aktiviteten sikra. Usikkerheten gjelder for 2024. For å sikre trygg ledelse overfor pasienter og ansatte trengs derfor raskest mulig politisk avklaring av avtalegrunnlaget.

I regjeringens hurdalsplattform heter det: «Regjeringen vil støtte opp om ideell sektor og ideelle tilbydere i helse- og omsorgssektoren, og frivillige og ideelle tilbydere på helse- og omsorgsfeltet må sikres gode rammevilkår og forutsigbar drift.» Videre: «Regjeringen vil utnytte handlingsrommet i anskaffelsesregelverket for å prioritere ideelle tjenesteytere og langsiktige avtaler basert på kvalitet.»

Ut fra dette burde alt være greit for Modum Bad fra 2024. Men reven ligger begravet i ordene «utnytte handlingsrommet i anskaffelsesregelverket».

Per Olaf Lundteigen

  • Senterpartiet
  • Fra Øvre Eiker
  • Født i 1953
  • 20 års ansiennitet på Stortinget
  • Medlem av arbeids- og sosialkomiteen

Etter forskrift om offentlige anskaffelser (FOA) § 30-2a. (1) kan konkurranser om helse- og sosialtjenester reserveres til ideelle organisasjoner dersom reservasjonen bidrar til å oppnå sosiale mål, fellesskapets beste og budsjettmessig effektivitet. Bestemmelsen trådte i kraft 19/2-2020. I FOA § 30-2a. (2) er det oppstilt vilkår for at organisasjonene skal kunne regnes som ideelle. Spørsmålet er nå hvordan forskriften praktiseres.

Til Stortinget uttalte statsråd Kjerkol 29/3-2022 angående åpne konkurranser mellom ideelle og kommersielle tilbydere: «De regionale helseforetakene er gjennom foretaksmøter [statsråden som eier] bedt om å ta i bruk handlingsrommet innenfor gjeldende rett til å kjøpe tjenester fra ideelle leverandører. Samtidig har det vært rettslig usikkerhet rundt reservasjonsadgangen for ideelle virksomheter.» Videre: «De [RHF] har her vurdert at det ikke vil være formålstjenlig å reservere kontrakt for ideelle organisasjoner, bl.a. fordi en slik reservasjon vil kunne virke så avgrensende på konkurransen at det vil være usikkert om behovet for tjenestekjøp kan dekkes fullt ut.»

Dette viser at handlingsrommet i anskaffelsesregelverket ikke blir brukt til fordel for ideelle institusjoner i konkurranse med kommersielle bedrifter. Temaet er politisk uavklart og ikke rettslig prøvd.

Les også:

Les også

Helseministeren må finne en løsning for Modum Bad

Ifølge Velferdstjenesteutvalget (NOU 2020:13) har konsernorganiserte, kommersielle aktører økt sin andel av de totale tjenesteleveransene på alle tjenesteområder bortsett fra friskolene. Innenfor den delen av spesialisthelsetjenesten som leveres av private er det meget sterk tilstedeværelse av ideelle aktører, men kommersielle aktører har økt sine andeler innenfor tjenesteområdene som kjøper via anskaffelsesregelverket. Det skjer videre en klar dreining over til utenlandske, kommersielle aktører (Private Equity-fond) registrerte i lavskattland.

For å rydde opp i denne politisk uheldige utviklinga vedtok Ap, Sp og SV i samband med statsbudsjettet for 2022: «Stortinget ber regjeringen innen mars 2022 nedsette et offentlig utvalg som skal utrede hvordan kommersiell drift kan utfases i ulike skattefinansierte velferdstjenester, og legge fram en egen nullprofittmodell for hver slik sektor. Utvalget skal også foreslå en juridisk definisjon for ideelle driftsformer»

Det såkalte Avkommersialiseringsutvalget med Tor Saglie som leder skal levere dette oppdraget innen 1. juni 2024, og en delrapport om definisjonen av ideell sektor innen juni 2023.

Flere innlegg fra Buskerudbenken

Hovedorganisasjonen for handels- og tjenestenæringer, Virke, har vedtatt en bransjestandard for ideell sektor som er et svært godt utgangspunkt i dette arbeidet. Ideelle organisasjoner med kommersielle eiere kan sjølsagt ikke komme inn under bransjestandarden.

Oppsummert er erfaringen hittil at ideelle organisasjoner taper i dagens anbudskonkurranser med de store kommersielle selskapene. For at regjeringa sitt mål om å prioritere ideell sektor eks. Modum Bad skal bli realitet fra 2024, må det videreutvikles langsiktige, forutsigbare samarbeidsformer gjennom avtaler med kvalitetskrav. Dagens anbudssystem er ikke tjenlig. EØS-avtalens anskaffelsesregelverk må ikke stoppe dette.

Modum Bad må dyrke sitt særpreg framover som et supplement til det offentlige helsevesenet slik de har tradisjon for. Styrets leder Øyvind Håbrekke burde ha gode forutsetninger for å være med oss i Sp for å drive fram denne kursomlegginga når han har vært bidragsyter i boka med denne tankevekkende tittelen: «Nestekjærlighet på anbud.

Nyheter publisert av Drammens Tidende: