De store investeringene som ble gjort på 70-tallet i det som ble et norsk olje- og gasseventyr har gitt store inntekter. Inntekter som muliggjorde en bevisst oppbygging av landet og som la grunnlaget for vår velferd. Et flertall av dyktige og modige politikere muliggjorde dette gjennom statlig eierskap, nettopp for å sikre at verdiskapningen skulle komme det norske samfunnet til gode. Vi har fortsatt mye å lære av disse politikerne.

Verden har vært igjennom et år med pandemi som har gitt økonomisk nedstengning både i Norge og i resten av verden. Næringslivet har slitt, særlig på bakgrunn av avhengigheten av utenlandsk arbeidskraft. Situasjonen har vist at vi behøver et systemskifte for å sikre at etterspørselen etter arbeidsfolk som bor i Norge blir større enn tilbudet. Uten en ambisiøs arbeidslivspolitikk vil ikke kampen mot arbeidsledigheten og for full sysselsetting lykkes.

Senterpartiet vil derfor ha kontrollert arbeidsinnvandring fra land utenfor Norden. Arbeidskontrakt med norske lønns- og arbeidsvilkår samt fast bosted må være viktige kriterier for å få arbeidstillatelser. Senterpartiet vil med andre ord ha like rettigheter og like konkurransevilkår mellom arbeidstakerne enten du er norsk eller utenlandsk statsborger. Et trygt og godt arbeidsliv for alle er grunnlaget for velferd.

For Senterpartiet er det også viktig at vi fremover har fokus på å forankre næringsvirksomhet på en langsiktig og bærekraftig måte. Kompetanseutvikling og innovasjon må stå i fokus for å kunne skape en global konkurransedyktig industri og et allsidig næringsliv som igjen gir nye trygge arbeidsplasser.

Virkemiddelinstitusjonene må gjøres i stand til å bidra tungt, men disse må være selvstendige og tett på det regionale næringslivet. Senterpartiet mener er behov for å etablere et nytt statlig investeringsselskap for satsing på det grønne sirkulære karbonet.

Dette selskapet vil vi gi 10 milliarder til rådighet for en grønn industri som det ligger godt til rette å få til, blant annet på de teknologiske skuldrene til petroleumsindustrien. Digitalisering av produksjonsprosesser gjennom industri 4.0. er videre et eksempel på et strategisk arbeid innenfor digitalisering som Sp ønsker å få på plass.

Vi mener det er viktig at gode rammebetingelser for næringslivet sikres. I dag er mye av handlingsrommet avgrenset av EØS-avtalen, samtidig er det viktig at handlingsrommet som ligger i den utnyttes i større grad. Blant annet det som er knyttet til statsstøtteregelverket. For store deler av næringslivet er det også viktig å sikre gode gjenkjøpsavtaler i forhandlinger rundt innkjøp. Her må Stortinget sikre interessene til norske arbeidsplasser i mye større grad enn hva vi ser i dag.

Senterpartiet mener vi må få på plass en større ferdigvareindustri i Norge, slik at norske råvarer bearbeides og gir økt verdiskapning og kunnskapsarbeidsplasser i Norge. Vi har tro på fremtidens arbeidsplasser ligger i å skape håndfaste verdier som vi kan bygge velferdsstaten på fremfor å selge råvarer til andre som vil ta den jobben. Da må Norge benytte de fordelene vi har gjennom enorme naturressurser og en sterk velferdsstat som kan gi folk en utdanning de kan skape og innovere med i møte med fremtiden.

Drammen har vært heldige gjennom årene å ha lokale bedrifter som har skapt verdier for fellesskapet, mange er dessverre blitt borte men mange bærer lokalsamfunnet videre og har til nå sikret gode arbeidsplasser for folk flest. Bedrifter som AASS, Norgips, Norsk kabel, Kalosjen, Jensen, Loe med flere skaper arbeidsplasser og håndfaste verdier for morgendagen. Sp vil ta vare på denne produksjonskulturen og satse på den for dagene som kommer.

Senterpartiet er opptatt av at vi må huske på å ivareta det generasjoner har skapt før oss, slik at neste generasjoner har jobb å gå til og en lønn å leve av.