De fleste barn i Norge vokser opp i trygge omgivelser. De har gode muligheter til å utvikle seg hjemme, i barnehagen, på skolen, i nabolaget og gjennom fritidsaktiviteter. Den sosiale mobiliteten i Norge er høy og tendensen til at fattigdom går i arv er svakere enn i mange andre land. Universelle velferdsordninger fremmer like muligheter og utjevner økonomiske forskjeller.

Samtidig finnes det barn og unge som faller utenfor. Noen barn vokser opp i familier med så lav inntekt at det begrenser deres oppvekstvilkår og deres deltakelse i samfunnet.

Dette gjelder også i Drammen. Kunnskapsgrunnlaget for folkehelse og levekår for Drammen slår fast at andelen som bor i husholdninger med lav inntekt, er høyere enn i landet som helhet. Videre viser kunnskapsgrunnlagetat andelen barn og unge som ligger på laveste mestringsnivå i lesing og skriving er høyere enn i landet som helhet, og at det er flere som faller ut av videregående enn i resten av landet.

Det er sammensatte årsaker til hvorfor barn og unge ligger på laveste mestringsnivå på grunnleggende ferdigheter. Det samme gjelder for dem som dropper ut av skolen. Uavhengig av årsak, skal ingen barn oppleve at deres muligheter begrenses på bakgrunn av familiens inntekt verken i skolen eller gjennom fritidsaktiviteter.

Den siste tiden har vi sett at mulighetene til barn i lavinntektsfamilier blir mer sårbare når tilgangen til viktige fellesarenaer som barnehage, skole og fritidsaktiviteter begrenses, som følge av koronapandemien. Barn som bor trangt uten rom for ro eller konsentrasjon, eller som mangler tilgang til nettbrett eller PC, kan oppleve hjemmeundervisning som ekstra utfordrende. Smitteverntiltak har også rammet familier med lav inntekt og lav utdanning mye hardere enn andre fordi foreldrene i slike familier er mer utsatt for jobbtap og permitteringer.

Regjeringen lanserte norgeshistoriens første strategi for barn og unge i lavinntektsfamilier i 2015. Den fremhevet blant annet samarbeidet mellom offentlig og frivillig sektor og inneholdt en rekke konkrete satsinger, økte ressurser og mer kunnskap på lavinntektsområdet. Nå har regjeringen kommet med en ny og revidert strategi, med undertittelen «Like muligheter i oppveksten». Den legger vekt på økt deltakelse for barn, unge og foreldre i familier med lav inntekt på arenaer som barnehage, skole, SFO, fritidsaktiviteter og i arbeidslivet.

I regjeringens nye strategi presenteres flere nye tiltak som vil bidra til å bedre levekårene for unge fra lavinntektsfamilier, også i Drammen og i Viken. I statsbudsjettet for 2021 foreslås det å bevilge 120 millioner kroner til å utvide prøveprosjektet med nasjonal fritidskortordning for barn og unge i alderen 6–18 år, den nasjonale tilskuddsordningen for å inkludere barn og unge styrkes til nær 350 millioner kroner mens de statlige tilskuddene for inkludering i idrett, friluftsliv, kultur og frivillighet nå utgjør rundt 450 millioner kroner. Vi har økt barnetrygden med 3.600 kroner for barn opp til seks år. Alt dette er tiltak som bidrar til at flere barn og unge får de samme mulighetene og den samme friheten til å skape sin egen fremtid.

Vi vet at barn og unge kan oppleve skam og at mange synes det er flaut å vokse opp i en familie med lav inntekt. Noen opplever at de blir utestengt fordi de ikke har råd til å kjøpe de samme tingene eller delta på de samme aktivitetene som andre barn. Det er dypt urettferdig at noen barn får færre muligheter bare fordi foreldrene tjener mindre enn andre. Med denne strategien vil regjeringen styrke mulighetene og øke deltakelsen for barn og unge fra familier med svak økonomi.

Norge er blant de landene i verden med høyest levestandard og lavest ulikhet i inntekt. Vi har små forskjeller, høy tillit blant folk og stor grad av trygghet. Dette må vi ta vare på. Samtidig finnes det familier som faller utenfor på grunn av dårlige levekår eller svak økonomi. Dette er en side av Norge vi må ta tak i, og derfor trapper vi opp innsatsen for disse barna og deres familier.

Les også

Høyre-politikere: Drammen kommune på Luksusfellen eller med eiendomsskatt?