Buskerud Senterpartis viktigste sak ved stortingsvalget til høsten er oppløsning av Viken. Vårt alternativ er Buskerud fylke.

Høyre har hovedansvaret for både regionreformen og opprettelsen av Viken. Som parlamentarisk leder spilte Trond Helleland en nøkkelrolle i sammenslåingen av Buskerud, Akershus og Østfold fylker. Han stiller fortsatt til valg som Høyres fremste i Buskerud. Høyre og Trond Helleland ligger lavt i terrenget og prøver å unngå å debattere Viken.

«Nå må du forsvare det du har vært med på, Trond, hvis du ikke går inn for å snu!»

Tvangssammenslåingen av Akershus, Buskerud og Østfold til Viken var uten folkelig støtte. Vedtaket ble gjort i konflikt med vedtak i de tre fylkestingene. Meningsmålinger har vist stor motstand mot Viken. I juni 2019 var bare en av fem av innbyggere i Akershus, Buskerud og Østfold positive til sammenslåingen.

Erfaringene hos både ansatte og folkevalgte i Viken viser at det geografiske området er for stort. Med så mange mennesker blir det altfor krevende å ha oversikt over hele området. Viken har blant annet 58 videregående skoler. Hvem i utdanningskomiteen i Viken kjenner navnene på alle disse, hvor de ligger og hva slags utfordringer de har?

På pressekonferanse om smitteverntiltak i Viken mandag 15. mars sa helseminister Bent Høie (H) følgende: «Det som er utfordrende med Viken er at det er veldig mange kommuner, veldig mange ulike kommuner. Det hadde blitt vanskelig å koordinere.» Dette på spørsmål om hvorfor man velger å ha et felles tiltaksnivå for alle 51 kommuner, selv om smittetrykket per. 15. mars er minimalt i mange av distriktskommunene i Buskerud. Dette sier egentlig sitt. Viken er for stort. Regjeringen innrømmer det selv.

Når Senterpartiet går inn for tre forvaltningsnivåer i Norge (kommunestyre, fylkesting og storting), er det helt praktiske grunner til det. Mange kommuner er en forutsetning for desentralisering av makt og aktivitet over hele landet. Det gir nærhet og lite byråkrati. Samtidig trenger mange kommuner faglig bistand fra fagmiljøer som har sterkere spisskompetanse. Dette løses bedre i et større geografisk område - fylket, kommunenes «samvirkelag». Stortinget trengs for å ivareta nasjonale overordna hensyn for hele Norge.

Vi vil fortsette arbeidet med å styrke fylkene som folkevalgt beslutningsorgan. Senterpartiet vil blant annet skrote Helseforetaksloven og går inn for at folkevalgte fra fylkestingene sitter i sykehusstyrene. De få oppgavene fylkene har fått i forbindelse med regionreformen har ikke styrket fylkene som folkevalgt beslutningsorgan, stikk i strid med regjeringens uttalte mål med reformen. Med nye oppgaver må det følge med nok penger for at jobben skal gjøres.

Fram til oppløsningen av Viken er et faktum, vil Senterpartiet sørge for ansvarlig styring, et godt og nært tjenestetilbud og utvikling i hele fylket. Nå får vi blant annet på plass et sømløst billettsystem for buss, båt, bane og tog på tvers av fylkesgrensene i Viken. Vi vil samtidig jobbe for at de tre fylkeskommunene i minst mulig grad bryter ned gamle strukturer og smeltes sammen. Det påligger et nytt storting å sikre nødvendige økonomiske rammer for å gjennomføre gjenopprettelsen av de gamle fylkene.

For Senterpartiet er det selvsagt at en kommende ny regjeringserklæring innebærer at Viken blir nedlagt, og erstattet med Buskerud, Akershus og Østfold.