(Røyken og Hurums Avis)

Under fylkestingets septembermøte stilte et klart politisk flertall seg bak forslaget om bompengefinansiering av Oslofjordforbindelsen byggetrinn to. Dette ble vedtatt mot stemmene til Rødt, Frp og «Folkeaksjonen nei til mer bompenger».

– Dette er et prosjekt som både vil bedre trafikkavviklingen rundt Oslofjorden og gjøre det enklere å reise mellom de ulike delene av Viken. Ikke minst er det viktig for trafikksikkerheten, sier Olav Skinnes, fylkesråd for Samferdsel på Viken fylkeskommunes hjemmesider.

Langvarig debatt

Trinn to av utbyggingen har lenge vært gjenstand for debatt, der ulike løsninger for krysning av Oslofjorden er blitt vurdert, både tunnel og bro. Samferdselsdepartementet landet til slutt på bygging av et nytt løp for Oslofjordtunnelen.

– Viken fylkeskommune vil garantere for lån som bomselskapet Vegfinans AS tar opp i forbindelse med den planlagte utbyggingen, begrenset oppad til garantibeløpet på 5,5 milliarder kroner. Dette skal betales ned ved bruk av bompenger over en periode på 15 år, sier Olav Skinnes.

Fra Vassum til Verpen

Prosjektet omfatter en 15 kilometer lang strekning fra Vassum til Verpen, på hver sin side av fjorden. Det vil si fra Vassumkrysset, ved E6 i Frogn kommune, til Verpen på Hurumlandet som nå er en del av Asker kommune. Det skal bygges følgende:

  • Nytt løp for Oslofjordtunnelen på 7,4 km
  • Nytt løp for Frogntunnelen på 1,6 km
  • Vassumtunnelen utvides så den får to gjennomgående løp
  • 6 km med utvidelse av E134 til firefelts vei fra Vassum til Måna
  • Gang- og sykkelvei langs fv. 1390 fra Ottarsrud til Huseby

I dag passerer det rundt 12000 kjøretøy per døgn på strekningen, med en tungtrafikkandel rundt 12 prosent.

Betales med bompenger

Bruk av bompenger blir en viktig del av finansieringen, og det tas sikte på å etablere en toveis bomstasjon ved Måna i Frogn, der dagens Oslofjordtunnel begynner.

Det planlegges en avgift på 105 kroner i snitt per passering, fordelt på 102 kroner for kjøretøy i takstgruppe 1 – som i all hovedsak er personbiler – og 204 kroner for tunge kjøretøy i takstgruppe 2.

Innkrevingen ventes å foregå i en 15 årsperiode fra 2028 til 2042, der personbiler får en rabatt på 20 prosent per passering, dersom de har en gyldig bomavtale og tilhørende brikke montert i bilen.

Trenger klarsignal fra Stortinget

I vedtaket fra fylkestinget gis det tilslutning til at anlegget på strekningen kan startes opp, basert på Statens vegvesens anbefalte finansieringsopplegg, så snart Stortingets tilslutning til den foreslåtte bompengeordningen foreligger.

Statens vegvesen skriver på sine nettsider at de venter et stortingsvedtak om prosjektet i juni 2021, noe som kan gi mulighet for byggestart våren 2022 og ferdigstillelse av hele anlegget våren 2027.

Ekstra sikkerhet for lån

Fylkeskommunen har en ekstra sikkerhet, ved at eventuelle utlegg kan dekkes inn gjennom en økning av gjennomsnittstaksten med inntil 20 prosent, samt at bompengeperioden kan forlenges med inntil fem år.

– Skulle det vise seg at økonomien i prosjektet blir mye bedre enn det Statens vegvesen har lagt til grunn, forutsetter vi at takstene kan settes ned, sier fylkesråd Olav Skinnes.

I vedtaket fra fylkestinget slås det fast at endelig takst- og rabattsystem skal vurderes på nytt i god tid før innkrevingen starter, der endringer i gjennomsnittstakstene forutsetter tilslutning fra fylkeskommunen.

Les også: Foreslår over 200 kroner tur-retur når nytt Oslofjordtunnelløp bygges: – Landeveisrøveri, mener samferdselspolitikeren