Den store nyheten vi presenterte juni om finansiering av Holmen bru, var frikoblingen fra Buskerudbypakken og finansiering av bompenger.

Først litt historikk. I mars 2021 la regjeringen fram Nasjonal transportplan. Alle de store samferdselsprosjektene for de neste tolv årene skal stå på lista. Totalt fordeles 1.200 milliarder kroner på prosjekter over det ganske land. Av dette er 123 milliarder kroner bompenger.

På planen var Holmen bru på riksvei 282. Brua som knytter sammen Bragernes og Holmen, og er i dårlig teknisk stand. Statens vegvesen har gjennomført en rekke tiltak for å sørge for sikker trafikk over brua. Den er moden for utskiftning.

Regjeringen har satt av 453 millioner kroner til ny bru, men krevde at samme sum blir et resultat av bompengefinansiering. Totalkostnaden blir da 906 millioner kroner.

Dette fikk regjeringspartiene Høyre, Venstre og KrF endret på i behandlingen av NTP i Stortinget. Prinsippet er at Holmen bru ikke skal være bompengefinansiert. Staten skal betale hele summen.

Merknaden som ligger inne er: «Disse medlemmer viser til at rv. 282 Holmenbrua er i dårlig forfatning og at den er moden for utskifting. Holmenbrua er tilkomsten til et viktig havneområde, og disse medlemmer legger inn statlig fullfinansiering av dette prosjektet for å sikre god fremdrift. Disse medlemmer vil samtidig presisere at dersom Buskerudbyen ønsker etablert en byvekstavtale, må kravene til nullvekstmålet oppfylles».

NTP strekker seg over flere år, Holmen bru er prioritert i første periode. Store prosjekter tar tid, og planstatus hos Statens vegvesen må avgjøre om en får oppstart i 2022.

I de store prosjektene som for eksempel finansieringen av Drammen nye sykehus var prinsippvedtakene fattet i et budsjett. Så fulgte bevilgninger i de neste budsjettene. Drammen sykehus fikk oppstartspenger i revidert etter vedtak i statsbudsjettet. Det var et unntak, reglen er det i neste statsbudsjettet.

En kunne selvsagt ønsket at det var penger i budsjettet, men Stortinget har sagt at denne brua ikke skal bompengefinansieres. Det må et aktivt vedtak i departementet til for å endre dette, og Stortinget må fatte ny beslutning. Finansieringen skal ligge inne de neste seks årene. Forberedende arbeid kan starte. I statsbudsjettet er også grensen for når et statlig byggeprosjekt har eget stortingsvedtak foreslått utvidet til én milliard kroner.

Oslofjordtunellen ble prioritet – det var prekært, likeledes Saggrenda – Elgsjø i Kongsberg.

Ikke alle prosjekt i NTP får byggestart det første året – ingen partier kan levere på det. Det vi har levert, er at Holmen bru skal være statlig finansiert og at prosjektet skal bygges i første seksårsperiode.

LES OGSÅ:

Les også

Gladnyheten framstår nå som en bløff