Da fastlegeordningen ble innført i Norge i 2001, var formålet å bedre kvaliteten på allmennlegetjenesten i kommunene ved å gi hver innbygger rett til å ha en fast lege uavhengig av bosted og lommebok. Ordningen behandler flest pasienter, koster minst og er best likt. Allikevel mener mange nå at staten driver en styrt avvikling av fastlegeordningen.

Fastlegene har allerede i flere år ropt varsku om økt arbeidsbelastning. Stadig flere kommuner varsler om rekrutteringskrise. Helsedirektoratets nettsted melder at varigheten på avtalene fastleger har med kommunene har gått betydelig ned mellom 2015 til 2020.

I september 2019 mottok helseminister Bent Høie en evaluering av fastlegeordningen. Den viste blant annet at flertallet av pasienter og brukere er godt fornøyde med ordningen, men at fastlegenes arbeidsbelastning har økt, at ordningen er, og i lenger tid har vært, underfinansiert samt at et økende antall kommuner melder om utfordringer med rekruttering.

Evalueringsrapporten slo fast at samhandlingsreformen er en av hovedårsakene til fastlegekrisen. Sykehusene har fått overføre stadig flere oppgaver til kommunehelsetjenesten uten at kommunene har fått tilført flere ressurser. Fastlegene har lange pasientlister, pasientene utskrives tidligere fra sykehus, befolkningen blir eldre, og det etterspørres stadig flere attester til ulike aktører som skole, NAV og forsikring.

Når det i tillegg ofte stilles krav om å være legevaktlege etter arbeidstid, i helger og høytider, er det liten tvil om at en fastlegestilling vanskelig lar seg kombinere med familieliv og fritid. Det er heller ikke å forundres over at «ingen» lenger vil kjøpe fastlegehjemler; ville du betalt for å bli overarbeidet??

Senterpartiet fremmet allerede i 2017 forslag i Stortinget om å bedre fastlegeordningen. Dette innebar blant annet:

  • Å legge frem en opptrappingsplan for å få opp antallet fastleger.
  • Redusere lengden på pasientlistene til fastlegene.
  • Gjøre prosjektordningen ALIS til en nasjonal ordning (en ordning der allmennleger i spesialisering får tilbud om fastlønn).

Dette ble nedstemt av regjeringen, på samme måte som de stemte ned Senterpartiets forslag om å evaluere samhandlingsreformen.

Evalueringen av fastlegeordningen fra 2019 viser at disse foreslåtte tiltakene er enda mer prekære i 2021. Senterpartiet går derfor til valg på å styrke fastlegeordningen slik at rekruttering og stabil legedekning sikres i hele landet. Listelengden og legevaktbelastningen må reduseres, basistilskuddet må økes og prosjektordningen for allmennlege i spesialisering (ALIS) må gjøres nasjonal.

Fastlegeordningen er tjenester nær folk i praksis.

LES OGSÅ: