Voldshendelsen mot en lærer ved Galterud skole har skapt sterke reaksjoner etter at saken nylig ble kjent i Drammens Tidende.

Den alvorlige episoden fant sted før jul og er dessverre et klassisk eksempel på det mange ansatte i skolen opplever og frykter, nemlig selv å bli slått som følge av at man forsøker å stoppe en slåsskamp eller vold mot elever.

Vold og trusler mot lærere er ifølge en rekke undersøkelser et økende problem, og undervisningspersonell er blant de mest utsatte yrkesgruppen for vold og trusler. Siden 2005 har det ifølge Utdanningsforbundet vært en fordobling nasjonalt, og i 2019 viste en undersøkelse fra Respons Analyse at hver tredje lærer i barneskolen har vært utsatt for vold det siste året. Tallene er riktig nok lavere for ungdomsskolen og enda lavere i videregående, trolig fordi barn modnes med alderen, men omfanget og utviklingen er urovekkende.

Trenden ser vi igjen i Drammen. I 2015 skrev Dagsavisen at det var registrert 65 tilfeller av vold og trusler mot kommunens ansatte i grunnskolen. Etter at Drammens Tidende ba om oppdatert statistikk for den nye kommunen, ble hovedutvalget for skole og utdanning informert denne uken om at det i 2020 var registrert hele 215 tilfeller.

Økningen er betydelig, uavhengig av kommunesammenslåingen, og har foregått over flere år. Årsaken kan være at det faktisk er mer vold i skolen, kombinert med økt bevissthet og bedre og enklere registreringsrutiner. Utviklingen viser uansett at økt åpenhet er viktig for å avdekke og sette alvorlige arbeidsmiljøproblemer på dagsorden.

Det meget spesielle i drammensskolen er imidlertid at ingen av de 215 tilfellene med vold og trusler mot lærere ble meldt til Arbeidstilsynet. Ikke en gang når en lærer utsettes for gjentatte slag, og setter sin egen helse på spill for å redde en elev, finner verken rektor eller kommunen det nødvendig å melde volden til politiet og Arbeidstilsynet.

Det er skremmende at først når hendelsen blir kjent i offentligheten, ble saken tatt på det minimumet av alvor den fortjener. Likevel ble de digitale dørene lukket da hovedutvalget for utdanning skulle informeres om hendelsen denne uken.

Etter det Drammens Tidende kjenner til, skal det ha vært uttrykt vel så stor bekymring over at saken havnet i media og dermed skade drammensskolens omdømme, som over selve voldshendelsen. Snakk om feil fokus.

Vold og trusler mot lærere skal ikke dysses ned. Faren blir da enda større for å ta problemet på alvor og melde ifra, og legger altfor stort ansvaret på den enkelte ansatte.

Det er arbeidsgiver som etter arbeidsmiljøloven skal sørge for at alle personskader som skjer på jobb blir registrert, og at ulykker varsles til Arbeidstilsynet og nærmeste politimyndighet. Det kan selvsagt være usikkerhet om alvorlighetsgrad og skadeomfang, men som Arbeidstilsynet skriver i en større gjennomgang: Skaden kan på et senere tidspunkt vise seg mer alvorlig enn først antatt, også for offeret selv, og dermed kunne ha både fysiske, psykiske og sosiale konsekvenser. Trusler og hendelser kan for mange falle utenfor det man tenker på som en typisk «arbeidsulykke», og bidrar hvis det ikke meldes, til underrapportering, fare for hysjkultur og økt usikkerhet for den enkelte ansatte.

Utdanningforbundet har lenge ønsket at arbeidsgiver pålegges et ansvar for å anmelde vold og trusler. Det ville gitt hver enkelt lærer en trygghet på at hvis noe skjer, så blir du ivaretatt på en ordentlig måte og ikke overlatt til deg selv.

I tillegg viser Arbeidstilsynets tilsyn ved skoler i tidligere Akershus og Østfold at de aller fleste skoler må bli bedre til å kartlegge farer og risikoer knyttet til vold og trusler.

Men et viktig premiss er åpenhet for å få til dette er åpenhet. Det er ikke farlig å snakke om arbeidsmiljøproblemer. Det motsatte er farligere.

Les også: