Tirsdag 12.02.19 var en kostbar dag for Lier kommune. Tirsdag 12.02.19 ble det nok en gang vedtatt at Lier kommune skal over-oppfylle IMDI sin anmodning om å motta et stort antall flyktninger. Som vanlig la det politiske flertallet på et par ekstra flyktninger i forhold til anmodningen fra sentrale myndigheter.

Lier FRP foreslo at Lier kommune ikke skulle bosette flyktninger. Dette forslaget fikk kun FRP sine fem stemmer. Lier FRP må selvsagt akseptere at våre forslag ikke når opp dersom det politiske flertallet ønsker en annen løsning; i dette tilfellet massiv og ukritisk bosetning av flyktninger.

Det som ikke kan aksepteres er at det politiske flertallet i Lier kommune (AP, H, SV, V, KRF, MDG og SP) godtar at administrasjonen nok en gang unnlater å vurdere de økonomiske kostnadene ved å bosette flyktninger. Det er i Norge etter forvaltningsloven en omfattende plikt til å utrede konsekvensen av mulige vedtak. Det omfattende utredningsplikten er en vesentlig årsak til at vi i Norge har en brukbar effektiv offentlig sektor. Det er ikke noe fritak for denne plikten i forhold til flyktninger. Det er derfor svært uheldig at det politiske Lier velger å se bort fra denne plikten når det gjelder bosetting av flyktninger.

Manglende utredninger av flyktningkostnadene gjør at innbyggerne får et overdrevent godt inntrykk av den økonomiske situasjonen i Lier kommune. Det er et faktum at Lier er en kommune med store utfordringer innen integrering. Men noe som er grundig utredet i saken om bosetting av flytninger 120219 er følgende: for å også i fremtiden kunne opprettholde en kommuneadministrasjon med mange ansatte flyktningkonsulenter, så er det viktig med en høy bosetning av flyktninger også i fremtiden.    

Skolen på Øverskogen i Lier ble nedlagt for flere tiår siden. Elevgrunnlaget ble for lite og det var hensiktsmessig å sende eleven med buss til Sylling. De sparte skattepengene ble benyttet til andre kommunale oppgaver som eldreomsorg. Men dersom de samme resonnementene hadde vært lagt til grunn som i flyktningedebatten, så burde skolen vært opprettholdt i påventet av økt boligutbygging på Øverskogen.